drukuj    zapisz    Powrót do listy

6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.), Ulgi podatkowe, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przywrócono termin, I SA/Gl 588/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-09-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 588/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-09-01  
Data wpływu
2008-06-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Przemysław Dumana /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6117 Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne
Ulgi podatkowe
Sygn. powiązane
II FZ 86/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11
II FZ 87/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-11
II FZ 269/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11
II FZ 268/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przywrócono termin
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86 par. 1, art. 87 par. 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Przemysław Dumana (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 1 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ulgi płatniczej – umorzenia zaległości podatkowej p o s t a n a w i a przywrócić skarżącemu termin do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia

24 czerwca 2008 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia w kwocie [...] zł w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie odebrał dorosły domownik w dniu 2 lipca 2008 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki.

W dniu 18 lipca 2008 r. (data nadania) skarżący złożył pismo z dnia 17 lipca 2008 r. zawierające wniosek o przyznanie prawa pomocy. Wskazał przy tym, że wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało mu doręczone w dniu 17 lipca 2008 r. Nadto w końcowej części pisma wyjaśnił, że w dniach od 2 lipca 2008 r. do 16 lipca 2008 r. przebywał w szpitalu. Do pisma skarżący załączył kserokopię zaświadczenia wydanego przez ordynatora oddziału [...] Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w U., potwierdzające wskazaną wyżej okoliczność.

Wobec złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy po terminie do dokonania tej czynności oraz oświadczenia zawartego w końcowej części pisma

z dnia 17 lipca 2008 r. uznano, że pismem tym skarżący jednocześnie wnosi

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej ppsa), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z kolei w myśl art. 87 § 1 i 2 ppsa pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu,

w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobniając okoliczności wskazujące na brak winy w tym uchybieniu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że wniosek o przywrócenie terminu złożony został we wskazanym 7- dniowym terminie.

Przyjmując bowiem, że przyczyna uchybienia ustała w dniu opuszczenia przez skarżącego szpitala, tj. w dniu 16 lipca 2008 r., zaś wniosek został złożony w dniu

18 lipca 2008 r., uznać należy, że skarżący dokonał czynności przed upływem terminu, o którym mowa w art. 87 ppsa. Dało to możliwość merytorycznego rozpatrzenia wniosku skarżącego o przywrócenie uchybionego terminu.

Rozpoznając zatem powyższy wniosek Sąd uznał, iż zasługuje on na uwzględnienie. Skarżący, wskazując, że w okresie od 2 lipca 2008 r. do 16 lipca 2008 r. przebywał w szpitalu uprawdopodobnił, iż nie ponosi winy w uchybieniu terminu, stosownie do art. 87 § 2 ppsa. Niewątpliwie bowiem pobyt w szpitalu uniemożliwił podjęcie skarżącemu czynności procesowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 86 § 1 ppsa, Sąd orzekł jak

w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt