drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, , Rada Miasta, Odrzucono skargę, II SAB/Go 14/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-07, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SAB/Go 14/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2006-06-07 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-04-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Grażyna Staniszewska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Skarżony organ
Rada Miasta
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Staniszewska po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2006r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H.C. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy i Rady Miejskiej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Uzasadnienie.

H.C. wniósł skargę na bezczynność Burmistrza Miasta I Gminy oraz na bezczynność Rady Miejskiej.

W skardze skarżący zarzuca, że Burmistrz nie podejmuje działań zmierzających do remontu budynku komunalnego położonego w [...], w którym to budynku skarżący mieszka. Nadto skarżący stwierdza, że zastępując Gminę w wykonywaniu przez nią jej zadań, wystąpił na drogę prawną o eksmisje niektórych lokatorów z tegoż budynku, a wytoczona sprawa zakończyła się wyrokami eksmisyjnymi. Skarżący zarzuca Burmistrzowi nie podejmowanie dalszych kroków prawnych w celu opróżnienia lokali przez lokatorów wobec których orzeczono eksmisję. Skarżący podnosi, że lokale komunalne w tymże budynku traktowane są jak lokale socjalne, a jego skarga w tej sprawie przekazana została do Rady Miejskiej. Według twierdzeń skarżącego Rada Miejska nie podjęła działań w celu zmiany istniejącej sytuacji w tym zakresie, jedynie w piśmie z dnia [...] listopada 2005r. Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił skarżącemu wymijającej odpowiedzi. Natomiast, jak podaje skarżący, na jego pisma z dnia [...] listopada 2005r., [...] grudnia 2005r. i [...] grudnia 2005r. skierowane do Urzędu Miasta i Gminy, nie udzielono mu odpowiedzi.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Rady Miejskiej wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia [...] maja 2006r. skarżący wezwany został do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez jej podpisanie, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Do wezwania dołączona została kopia skargi.

Wezwanie do uzupełnienia braku formalnego skargi doręczone zostało w dniu 15 maja 2006 r. B.C. ( dowód: pokwitowanie odbioru - k - 34 akt sądowych). Pomimo upływu terminu brak formalny skargi, polegający na braku podpisu skarżącego na skardze, nie został uzupełniony.

Zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DZ.U. z 2002r. nr 153 poz. 1270 ze zm.), zwaną dalej p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony, albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Stosownie do treści art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skarżący, w trybie doręczenia zastępczego uregulowanego w art. 72 p.p.s.a., został prawidłowo wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi. Pomimo upływu terminu skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi. Brak formalny jakim dotknięta jest skarga uniemożliwia jej nadanie dalszego biegu.

W tej sytuacji, w oparciu o treść art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., skarga podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt