drukuj    zapisz    Powrót do listy

6329 Inne o symbolu podstawowym 632, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata
Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata, II SA/Łd 43/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-04-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Łd 43/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-04-23  
Data wpływu
2008-01-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Magdalena Sieniuć /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata
Przyznano prawo pomocy w części poprzez ustanowienie adwokata
Sentencja

Dnia 23 kwietnia 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosków T. P. i A. P. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi T.P. i A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a: 1/ przyznać skarżącym – T.P. i A.P. prawo pomocy w zakresie zastępstwa prawnego poprzez ustanowienie adwokata; 2/ umorzyć postępowanie sądowe z wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych. (MSi)

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę T.P. i A.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wobec treści wyroku skarżący wnieśli o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, a następnie złożyli na urzędowym formularzu wnioski o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

We wnioskach tych skarżący wskazali, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe wraz z córkami: 22-letnią A.P. oraz 12-letnią M.P. Zamieszkują w mieszkaniu lokatorskim o pow. 48 m2. Nie posiadają przy tym żadnego majątku, tak nieruchomości, jak i przedmiotów o wartości przekraczającej 3000 euro.

Jednocześnie skarżący wskazali, że jedyne źródło utrzymania rodziny stanowi dochód osiągany przez skarżącego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1700,29 złotych brutto miesięcznie. Skarżąca od listopada 2007 roku nie otrzymuje bowiem renty chorobowej. Córki zaś kontynuują naukę i także nie osiągają żadnych dochodów.

Ponadto skarżący oświadczyli, że nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Problematyka zwolnienia od kosztów sądowych uregulowana jest w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.), dalej "p.p.s.a.". W art. 239 tego aktu określony został krąg podmiotów podlegających zwolnieniu od kosztów sądowych z mocy ustawy. Zgodnie z pkt 1 lit. a powołanego przepisu, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

Z kolei jak wynika z art. 246 § 1 pkt 2, art. 262 i art. 252 powołanej ustawy, stronie korzystającej z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych może być ponadto przyznane prawo pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Ze złożonych wniosków o przyznanie prawa pomocy wynika, że skarżący prowadzą wspólne gospodarstwo domowe wraz z córkami: 22-letnią A.P. oraz 12-letnią M.P.

Rodzina nie posiada żadnego majątku, za wyjątkiem mieszkania lokatorskiego o pow. 48 m2. Jedyne źródło utrzymania rodziny stanowi zaś dochód skarżącego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 1700,29 złotych brutto miesięcznie, co w przeliczeniu na osobę stanowi kwotę 425 złotych.

Ponadto skarżący nie zatrudniają i nie pozostają w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym i rzecznikiem patentowym.

W tym stanie rzeczy, Sąd uznał, iż wnioski skarżących w części dotyczącej ustanowienia adwokata zasługują na uwzględnienie. W ocenie Sądu, sytuacja materialna skarżących, w tym zwłaszcza kwota dochodu rodziny powoduje, iż skarżący nie są w stanie ponieść kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W pozostałym zakresie postępowanie z wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych należało umorzyć jako bezprzedmiotowe. Z mocy bowiem art. 239 pkt 1 lit. a ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarżący korzystają z ustawowego zwolnienia od tychże kosztów sądowych, co tym samym oznacza, że skarżący nie podlegają obowiązkowi uiszczenia kosztów sądowych związanych z wniesieniem skargi w niniejszej sprawie.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z

art. 262 oraz art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy i art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

(MSi)Powered by SoftProdukt