drukuj    zapisz    Powrót do listy

6179 Inne o symbolu podstawowym 617, Prawo pomocy, Komendant Policji,  , VI SA/Wa 1441/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1441/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20  
Data wpływu
2008-07-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Joanna Kruszewska-Grońska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6179 Inne o symbolu podstawowym 617
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GSK 402/09 - Wyrok NSA z 2010-02-19
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1 w zw. z art. 258 par. 2 pkt 7
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Joanna Kruszewska - Grońska po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia p o s t a n a w i a: 1. zwolnić skarżącego Z. R. od kosztów sądowych, 2. ustanowić dla skarżącego Z. R. adwokata.

Uzasadnienie

W dniu [...] maja 2008 r. [...] Z. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia. Do skargi tej załączył wypełniony urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy (PPF), w którym wnosił o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Z informacji podanych we wniosku oraz nadesłanych do akt sprawy dokumentów wynika, iż źródłami dochodów skarżącego są renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w wysokości 672,30 zł (kserokopia decyzji ZUS Oddział w P. z dnia [...] kwietnia 2008 r. o przeliczeniu renty [...]) oraz wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w [...] w kwocie 859,56 zł miesięcznie. Przedłożona do akt kserokopia zeznania podatkowego [...] wskazuje, że w roku 2007 dochód skarżącego z tytułu renty i dodatkowego zatrudnienia wyniósł łącznie 19.055,95 zł (średnio 1.588 zł miesięcznie).

Skarżący samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe. Jedynym składnikiem jego majątku jest lokal mieszkalny o powierzchni 54,5 m kw.

Do miesięcznych wydatków skarżącego należą:

- opłata za mieszkanie – 350 zł [...],

- opłaty za telefon stacjonarny i telefon komórkowy - łącznie ok. 137 zł [...],

- raty spłaty kredytów – łącznie ok. 500 zł [...],

- koszty zakupu leków – ok. 100-150 zł.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. (dalej p.p.s.a.), przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata, w pełni zasługuje na uwzględnienie. Biorąc bowiem pod uwagę z jednej strony łączne dochody skarżącego (1.531,86 zł netto), a z drugiej strony sumę jego miesięcznych wydatków koniecznych do utrzymania (ok. 1.100 zł), nie jest możliwe poczynienie przez skarżącego oszczędności w bieżących wydatkach celem pokrycia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt