drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, *Zawieszono postępowanie, II SA/Wr 26/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wr 26/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-19  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Halina Filipowicz-Kremis /przewodniczący/
Alicja Palus
Andrzej Wawrzyniak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
*Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Halina Kremis, Sędziowie Sędzia WSA Alicja Palus, Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak (sprawozdawca), Protokolant Szymon Krzyszczuk, po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi Spółki A.. z siedzibą we W. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania zespołu obsługi motoryzacyjnej - stacji obsługi i salonu sprzedaży p o s t a n a w i a zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 1 grudnia 2007 r. A.J. wystąpił ze skargą konstytucyjną na niezgodność art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 20, poz. 2016 z późn. zm.) z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1-3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.

Zarządzeniem Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2008 r. skardze nadany został bieg celem jej merytorycznego rozpoznania.

Sprawa z powyższej skargi konstytucyjnej ma sygnaturę SK 3/08 i nie została dotychczas rozpoznana.

Mając na względzie, że zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie organu I instancji zostały wydane m.in. na podstawie art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanowiono jak na wstępie.Powered by SoftProdukt