drukuj    zapisz    Powrót do listy

6559, Inne, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, Sprostowano omyłkę, V SA/Wa 1310/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 1310/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-20  
Data wpływu
2008-05-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Bożek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6559
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej
Treść wyniku
Sprostowano omyłkę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 156 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący - sędzia WSA - Jolanta Bożek po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. w W. na pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. z dnia [...] lutego 2008 r. Nr [...] w przedmiocie ustaleń zawartych w wyniku kontroli w zakresie realizacji projektu ze środków z budżetu Unii Europejskiej; postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w komparycji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 czerwca 2008 r. w ten sposób, że w miejsce "[...] Sp. z o.o. w W." wpisać "[...] Sp. z o.o. w W."

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270) Sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Postanowieniem z 17 czerwca 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę G. Sp. z o.o. w W. na pismo Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. W komparycji postanowienia błędnie oznaczono nazwę skarżącej Spółki, napisano "[...] Sp. z o.o. w W." zamiast "[...] Sp. z o.o. w W.".

Z uwagi na konieczność przywrócenia zgodnej z zamierzeniem Sądu treści postanowienia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt