drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, , Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Op 88/05 - Postanowienie WSA w Opolu z 2005-05-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Op 88/05 - Postanowienie WSA w Opolu

Data orzeczenia
2005-05-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-03-02
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Sędziowie
Teresa Cisyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie: sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi U. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...]., nr [...], w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych innych niż budowa obiektu postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu jest decyzja [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia [...], nr [...], w przedmiocie samowolnie wykonanych robót budowlanych innych niż budowa obiektu.

Pismem z dnia 3 marca 2005 r. wezwano U. P., w związku ze złożoną skargą na powyższą decyzję, do uiszczenia wpisu od skargi, w kwocie 500,- zł, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

skarga winna ulec odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Skarżący wnosząc do sądu skargę obowiązany jest uiścić wpis. Nie uiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie określonym w wezwaniu przez sąd.

W rozpatrywanej sprawie, wezwanie o opłacenie skargi w terminie 7 dni, w kwocie 500,-zł zostało przesłane U. P., na adres podany przez nią w skardze i zostało odebrane w dniu 7 marca 2005 r. Termin opłacenia skargi upłynął w dniu 14 marca 2005 r. Skarżąca do dnia wydania postanowienia nie dokonała wpłaty.

O skutkach braku realizacji wezwania sądu w zakreślonym terminie, skarżąca została poinformowana, co wynika z treści wezwania.

Stosownie do regulacji z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu.Powered by SoftProdukt