drukuj    zapisz    Powrót do listy

6461 Wynalazki, Odrzucenie zażalenia, Urząd Patentowy RP, Odrzucono zażalenie, II GZ 187/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-02, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II GZ 187/07 - Postanowienie NSA

Data orzeczenia
2008-09-02 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-22
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sędziowie
Czesława Socha /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6461 Wynalazki
Hasła tematyczne
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane
VI SA/Wa 1464/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-02
II GZ 439/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-29
II GZ 177/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05
II GZ 110/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Czesława Socha po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r. sygn. akt II GZ 187/07 w zakresie odrzucenia zażalenia na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. o sygn. akt II GZ 187/07 w sprawie ze skargi Z. W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GZ 187/07, Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenie Z. W. na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II GZ 187/07. Powyższe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r. zostało doręczone skarżącemu w dniu 8 maja 2008 r. wraz z pouczeniem, iż jest ono ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Pismem z dnia 12 maja 2008 r. - nazwanym "skarga kasacyjna i wniosek o cofnięcie, uchylenie, zmianę postanowienia" i skierowanym do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego - Z. W. zaskarżył powyższe postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt II GZ 187/07, jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie jest środkiem odwoławczym, który wnosi się do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przysługuje ono od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto od postanowień wyliczonych taksatywnie w tym przepisie (pkt 1-10).

Z treści art. 15 § 1 pkt 1, art. 173 § 1 i art. 194 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wynika, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznawania środków odwoławczych, tj. skargi kasacyjnej i zażaleń od wyroków i postanowień wojewódzkich sądów administracyjnych stosownie do przepisów tej ustawy. Natomiast ustawa ta nie zawiera przepisu, który dopuszczałby możliwość rozpoznawania w trybie określonym w jej przepisach skargi kasacyjnej bądź zażalenia od orzeczeń wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że od wyroków i postanowień wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny nie przysługuje żaden ze wskazanych przez skarżącego środków odwoławczych. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stają się prawomocne z chwilą ich wydania.

Wskazać należy również, że skarżący wniósł środek odwoławczy w formie pisma skierowanego do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, a zatem w trybie, którego nie przewidują przepisy mające zastosowanie w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W związku z powyższym Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

PGPowered by SoftProdukt