drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Lu 238/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Lu 238/08 - Postanowienie WSA w Lublinie

Data orzeczenia
2008-04-14 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-04
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Sędziowie
Krystyna Sidor /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par 1 pkt 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. i S. małżonków K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]., znak: [..] w przedmiocie odmowy wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz.1270), zwanej dalej "ppsa" skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W sytuacji, gdy skarga zostanie skierowana bezpośrednio do sądu, sąd ma obowiązek przekazać ją właściwemu organowi administracji publicznej, a za datę złożenia skargi przyjmuje się wówczas dzień nadania skargi przez sąd pod adres tego organu.

Jak wynika z akt sprawy, decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [..]., znak: [..] o odmowie wydania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego została doręczona skarżącym A. i S. małżonkom K. w dniu 28 stycznia 2008r. /potwierdzenie odbioru/ z pouczeniem o sposobie i terminie jej zaskarżenia.

Skarżący wnieśli skargę na tę decyzję w dniu 25 lutego 2008r. /data nadania/ kierując ją bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który dopiero w dniu 4 marca 2008r. /data nadania w urzędzie pocztowym /, a więc po upływie 30 - dniowego terminu do wniesienia skargi, przekazał ją Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanemu.

Z tych względów, skarga jako wniesiona z uchybieniem tego terminu, podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ppsa.Powered by SoftProdukt