drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Przywrócenie terminu, Wojewoda, Przywrócono termin do wniesienia skargi, I SA/Wa 102/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 102/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-02-28  
Data wpływu
2008-01-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Rudnicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Przywrócenie terminu
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Przywrócono termin do wniesienia skargi
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 86, art. 87, art. 88
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Rudnicka po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Marszałka Województwa [...] o przywrócenie terminu w postępowaniu sądowym sprawy ze skargi Marszałka Województwa [...] na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 24 października 2007 r. P. M. pełnomocnik Marszałka Województwa [...] złożył za pośrednictwem organu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia skargi na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na postanowienie Prezydenta W. z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] o uznaniu swojej niewłaściwości do rozpoznania wniosku A. B., M. B., M. R. i M. V. o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości [...] położonej przy ul. [...] ozn. nr hip. [...], w części dotyczącej gruntu stanowiącego działkę nr [...] z obrębu [...] i przekazaniu sprawy według właściwości.

Podstawowym argumentem podniesionym we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi jest brak prawidłowego pouczenia zawartego w postanowieniu Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. Na skutek błędnego pouczenia Marszałek Województwa [...] wniósł zażalenie do Ministra Budownictwa zamiast skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. O fakcie błędnego pouczenia Marszałek Województwa [...] dowiedział się w momencie odbioru (tj. w dniu 17 października 2007 r.) postanowienia Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...], w którym organ stwierdził niedopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...]. Minister Budownictwa wskazał, że postanowienie Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] zakończyło postępowanie w sprawie, jest ostateczne, gdyż wydane było przez organ II instancji. Zatem od postanowienia wydanego w trybie art. 138 Kodeksu postępowania administracyjnego przez organ II instancji przysługuje stronom prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Wojewoda Mazowiecki wniósł o nie uwzględnienie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucenie skargi, podnosząc że skarżący nie skorzystał z przysługującego mu prawa żądania uzupełnienia postanowienia z dnia [...] czerwca 2007 r. w trybie art. 111 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.), wniosek o przewrócenie terminu musi być złożony w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy strony oraz powstanie ujemnych dla niej skutków w zakresie postępowania sądowego.

Sformułowanie "łącznie" oznacza, że w sytuacji, gdy którakolwiek

z wymienionych wyżej przesłanek nie zostanie spełniona zasadnym jest wydanie orzeczenia odmownego.

W pierwszej kolejności Sąd zbadał czy wniosek został złożony w terminie i czy jest dopuszczalny w myśl art. 88 i art. 86 § 2 p.p.s.a. Marszałek Województwa [...] dowiedział się o nieprawidłowym pouczeniu postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. z uzasadnienia postanowienia Ministra Budownictwa wydanego w dniu [...] października 2007 r. nr [...], które doręczono jego pełnomocnikowi w dniu 17 października 2007 r. Zatem termin do złożenia wniosku upłynął w dniu 24 października 2007 r. i w niniejszej sprawie został dotrzymany. Niewątpliwie drugi warunek przywrócenia terminu jakim jest zaistnienie dla strony ujemnych skutków procesowych w następstwie uchybienia terminowi również wypełniony został w niniejszej sprawie.

Zatem gdy dwie pierwsze przesłanki zostały spełnione należy sprawdzić czy strona nie ponosi winy w uchybieniu terminu. Kryterium braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dopełnieniu obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonaniu czynności procesowej. Badając wystąpienie tej przesłanki Sąd przyjmuje obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy.

Oceniając zatem wszystkie okoliczności niniejszej sprawy Sąd doszedł do przekonania, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony. Za prawidłowe należy uznać działanie pełnomocnika Marszałka Województwa [...], który niezwłocznie po otrzymaniu od Ministra Budownictwa informacji o niezaskarżalności postanowienia Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] czerwca 2007 r. złożył wniosek do Sądu o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Wobec powyższego, Sąd uznał wniosek za uzasadniony i na podstawie art. 86 § 1 cytowanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt