drukuj    zapisz    Powrót do listy

601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa, Nadzór budowlany, Burmistrz Miasta i Gminy,  , SAB/Sz 301/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2004-04-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SAB/Sz 301/03 - Postanowienie WSA w Szczecinie

Data orzeczenia
2004-04-28 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Sędziowie
Barbara Gebel /sprawozdawca/
Danuta Strzelecka-Kuligowska
Iwona Tomaszewska /przewodniczący/
Symbol z opisem
601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa
Hasła tematyczne
Nadzór budowlany
Skarżony organ
Burmistrz Miasta i Gminy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. - P.p.s.a.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Iwona Tomaszewska Sędziowie Sędzia WSA Barbara Gebel /spr./ Asesor WSA Arkadiusz Windak Protokolant : Beata Majewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 kwietnia 2004 r. sprawy ze skargi M. i A. W. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania lokalu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] r. M. i A. P. złożyli w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. W skardze przedstawili swoje starania o uchylenie decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] r. numer [...] w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczenia strychowego przy lokalu mieszkalnym nr [...] w budynku nr [...] przy ul. [...] w [...] na pokój mieszkalny o powierzchni [...] m2.

W trakcie tych starań Burmistrz wedle skarżących nie udzielił odpowiedzi na ich pisma z dnia [...], [...], [...] i [...] r., a nadto ze strony Burmistrza spotkali się z nienależytym wykonywaniem zadań, naruszaniem słusznych interesów obywateli, przewlekłym, biurokratycznym załatwianiem spraw. Chociaż starania skarżących zostały uwieńczone sukcesem, bowiem decyzją z dnia [...] r. numer [...] Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność wymienionego powyżej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczenia strychowego, czują się niezadowoleni i wnoszą o zbadanie całej sprawy.

Na rozprawie w dniu [...] r. skarżący A. W. oświadczył, że w skardze do Sądu chodziło mu o bezczynność Burmistrza w kwestii uchylenia decyzji z dnia [...] r. o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia strychowego oraz, że oczekuje od Sądu ukarania Burmistrza za niewypełnianie swoich obowiązków.

Z dniem 1 stycznia 2004 r. utworzony został Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Sprawy, w których skargi zostały wniesione przed tą datą do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie i postępowanie nie zostało zakończone, na podstawie art.97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1271, Nr 240, poz.2052 ), podlegają rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1270 ).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje.

Skarga M. i A. P. w istocie jest skargą na działalność Burmistrza Miasta i Gminy. Zgodnie z art.227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia, przy czym skargę na działalność burmistrza należy wnieść do rady gminy ( art.228 i art.229 pkt 3 Kpa ).

Stanowisko takie potwierdza złożone na rozprawie oświadczenie skarżącego.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne rozpatrują sprawy na bezczynność organów w następujących przypadkach :

1) wydania decyzji administracyjnej,

2) postanowień wydawanych w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie lub kończących postępowanie w sprawie,

3) postanowień wydawanych w postępowaniu egzekucyjnym,

4) innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Bezczynność organu administracji publicznej, w rozumieniu powyższego przepisu występuje wówczas, gdy organ zobowiązany do załatwienia indywidualnej sprawy administracyjnej w formie określonej w przytoczonych powyżej punktach 1 - 4, nie czyni tego w terminie określonym w art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego lub ustalonym zgodnie z art.36 Kpa. Przy czym do wniesienia skargi na bezczynność organu konieczne jest wyczerpanie trybu zażaleniowego na niezałatwienie sprawy, a także utrzymywanie się stanu bezczynności organu również w chwili wniesienia skargi do Sądu i jej rozpatrywania.

W oparciu o stan faktyczny niniejszej sprawy, Sąd uznał, że sprawa, o której załatwienie chodziło skarżącym - stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] r. - należała do kompetencji Wojewody. Organ ten wydał decyzję w dniu [...] r. i w trybie odwoławczym sprawa została, zgodnie z wnioskiem skarżących, załatwiona przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] r.

Skoro w niniejszej sprawie skarga nie dotyczy bezczynności organu ani aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, nie mieści się ona w katalogu spraw podlegających kognicji sądu administracyjnego.

Z powyższych względów skargę należało odrzucić jako niedopuszczalną na postawie art.58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz.1270 ).Powered by SoftProdukt