drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Inne, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odmówiono wykladni wyroku, VII SA/Wa 1773/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 1773/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-06-23  
Data wpływu
2007-10-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Jolanta Zdanowicz /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
II OSK 1243/08 - Wyrok NSA z 2009-02-02
II OZ 914/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-02
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odmówiono wykladni wyroku
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 158 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Jolanta Zdanowicz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. i A. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007r. znak:[...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt zamienny i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia: oddalić wniosek B. i A. P. o wykładnię wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2008r.

Uzasadnienie

Skarżący B. i A. P. wnieśli skargę na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] sierpnia 2007r., utrzymującą w mocy decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] czerwca 2007r., którą odmówiono stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w S. z dnia [...] grudnia 2005r. zatwierdzającej projekt budowlany zamienny i udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych związanych z budową zespołu mieszkaniowo -usługowego "V. " na działkach oznaczonych nr ewid. [...], [...], [...] [...] obręb S., położonych w S. przy ul. Ż.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 2 kwietnia 2008r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Jednocześnie w wyroku w II punkcie Sąd stwierdził, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

W dniu 3 czerwca 2008r. do Sądu wpłynął wniosek B. i A. P. w którym wnieśli o wykładnię punktu II wyroku z dnia 2 kwietnia 2008r. , w którym wskazano, iż do czasu zakończenia postępowania sądowo-administracyjnego zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu. W ocenie skarżących, z treści orzeczenia ani z jego uzasadnienia nie wynika, czy i w jakim zakresie rozstrzygnięcie wpływa na toczące się prace budowlane na spornym obiekcie.

Skarżący zaznaczyli, iż z samej swej natury decyzja o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, nie może podlegać wykonaniu, wnieśli o wykładnię punktu II w wydanym orzeczeniu, poprzez wyjaśnienie czy oznacza on wstrzymanie wykonalności decyzji PINB w S. z dnia [...] grudnia 2005r. czy też przywraca obowiązywanie postanowienia [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wstrzymaniu wykonalności decyzji PINB w S. z dnia [...] grudnia 2005r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 158 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści.

Złożony wniosek skarżących o wykładnię zapadłego w sprawie wyroku nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu wyrok z dnia 2 kwietnia 2008r. jest kompletny zawiera rozstrzygnięcie i uzasadnienie, których treść nie budzi wątpliwości określonych w art. 158 ww. ustawy.

Podkreślić należy, że potrzeba wykładni może być wyłącznie wynikiem wadliwego lub nie dość precyzyjnego sformułowania orzeczenia. W sprawie niniejszej sentencja wyroku jest jasna i wynika z niej, że Sąd uchylił zaskarżoną decyzję organu oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Jednocześnie w punkcie II orzeczenia stwierdzono, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku. Zapis taki wynika, z przepisu art. 152 powołanej na wstępie ustawy i stanowi obligatoryjny element każdego wyroku. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że przy orzekaniu zastosowano art. 152 ww. ustawy.

Sąd prawidłowo zatem ocenił, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu, co oznacza że nie wywołuje skutków prawnych, które wynikają z jej rozstrzygnięcia, od chwili wydania wyroku, ponieważ wyrok uchylający tę decyzję nie jest jeszcze prawomocny.

Zaznaczyć należy, że uzasadnienie wyroku również w sposób czytelny wskazuje na przyczyny uchylenia zaskarżonej decyzji i poprzedzającej jej decyzji organu I instancji oraz wskazania jakie winien organ rozważyć przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

W tym stanie rzeczy, nie znaleziono podstaw do zastosowania trybu przewidzianego w art. 158 cytowanej wyżej ustawy i orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt