drukuj    zapisz    Powrót do listy

652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych, Prawo pomocy, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,  , VII SA/Wa 509/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-28, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 509/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-28  
Data wpływu
2008-03-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Halina Kuśmirek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II GSK 82/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10
Skarżony organ
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Halina Kuśmirek po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. J. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: przyznać G. J. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

W dniu 26 czerwca 2008 r. postanowieniem referendarza sadowego przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, a w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych wniosek został oddalony. W dniu [...] czerwca 2008 r. skarżący, zgodnie z zarządzeniem Sądu, złożył dodatkowe wyjaśnienia.

W dniu [...] lipca 2008 r. strona skarżąca wniosła sprzeciw na powyższe postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Na mocy art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Instytucja przyznania prawa pomocy ma charakter wyjątkowy i jest stosowana tylko w przypadkach osób charakteryzujących się trudną sytuacją materialną. Do osób tych można zaliczyć osoby rzeczywiści ubogie, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia bądź środki te są bardzo ograniczone i zaspakajają tylko podstawowe potrzeby życiowe.

Powołany wyżej przepis wskazuje, że inicjatywa dowodowa zmierzająca do wykazania, iż zachodzą przesłanki pozytywne dla uwzględnienia wniosku spoczywa na wnioskodawcy. Mając dane przedstawione w formularzu, odpowiedzi na zarządzenie Sądu z dnia [...] czerwca 2008 r. oraz sprzeciwie uznano, że wnioskodawca wykazał, że nie jest w stanie samodzielnie ponosić kosztów postępowania sądowego i ustanowić adwokata z wyboru.

Z akt sprawy wynika, że wnioskodawca wspólnie z żoną utrzymuje się z dochodów w wysokości [...] złotych netto miesięcznie. Na kwotę tą składa się renta i emerytura wnioskodawcy oraz emerytura jego żony. Wnioskodawca zamieszkuje w domu syna, a wskazane przez niego opłaty związane z zamieszkaniem wynoszą około [...] złotych miesięcznie. Ponadto wnioskodawca ponosi koszty związane z utrzymaniem samochodu marki [...], rok produkcji [...] r., w wysokości około [...] złotych miesięcznie. Skarżący podniósł, że wspólnie z żoną są osobami schorowanymi i na leki i leczenie wydają miesięcznie około [...] złotych

Biorąc pod uwagę sytuację finansową i rodzinną wnioskodawcy należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki do przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 ww. ustawy orzeczono, jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt