drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Oddalono skargę, VII SA/Wa 272/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 272/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka
Jolanta Zdanowicz /sprawozdawca/
Leszek Kamiński /przewodniczący/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Oddalono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 156 par. 1
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kamiński, , Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz (spr.), Protokolant Agnieszka Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2008 r. sprawy ze skargi H. J. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Uzasadnienie

Decyzją [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] z dnia [...] stycznia 2003 r. utrzymana została w mocy decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. Nr [...] z dnia [...] października 2000r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczo-garażowego na działce nr [...] w P. przy ul. D. pobudowanego zgodnie z pozwoleniem na budowę Nr [...] z dnia [...] czerwca 1998r.

Organ wojewódzki stwierdził brak podstaw do ingerencji organów nadzoru budowlanego, skoro inwestor posiadał pozwolenie na budowę i nie nastąpiły istotne odstępstwa od jego warunków (zlokalizowane w ścianie szczytowej, odległej 1, 90 m od granicy działki, otwory okienne zabudowane zostały cegłami szklanymi).

Na wniosek właścicielki sąsiedniej działki wszczęte zostało postępowanie nieważnościowe odnośnie powyższej decyzji. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją z dnia [...] listopada 2007r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] z dnia [...] stycznia 2003 r.

Wskazując w uzasadnieniu zasady obowiązujące w postępowaniu nadzwyczajnym, GINB stwierdził, iż kwestionowana decyzja nie jest obarczona żadną wadą z art. 156 § 1 kpa, zaś organ wojewódzki wydając decyzję Nr [...] nie naruszył zasady proceduralnej wynikającej z zakazu reformationis in peius tj. art. 139 kpa, bowiem rozstrzygnięcie to utrzymuje w mocy decyzję pierwszoinstancyjną.

Rozpatrując sprawę ponownie na wniosek H.J. GINB decyzją z dnia [...] grudnia 2007r. utrzymał w mocy odmowę stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę.

W uzasadnieniu organ II instancji podkreślił, że zarówno decyzja Nr [...] jak i poprzedzająca ją decyzja PINB z dnia [...] października 2000r. nie są obarczone wadami określonymi w art. 156 § 1 kpa, a tylko to uzasadniałoby stwierdzenie nieważności. Zgodnie z materiałem dowodowym inwestor A.S. dysponował pozwoleniem na budowę budynku gospodarczo-garażowego, zgodnie z którym pobudowany został obiekt. Stosownie do treści art. 105 § 1 kpa postępowanie w sprawie tego budynku stało się bezprzedmiotowe co obligowało organ do umorzenia postępowania. Co do zarzutów zainteresowanej dotyczących głównie decyzji o pozwoleniu na budowę, organ odwoławczy wskazał, iż wykraczają one poza zakres niniejszego postępowania, a zainteresowana mogłaby wystąpić z odpowiednim wnioskiem do właściwego organu.

Skargę sądową na powyższą decyzję wniosła H. J. domagając się jej uchylenia. Według skarżącej budynek gospodarczo-garażowy wybudowany został niezgodnie z przepisami, bo organ wyraził zgodę i zatwierdził projekt z pięcioma oknami w ścianie szczytowej w odległości 1, 90 m od granicy działki i dopiero po interwencji okna zostały zamurowane cegłami szklanymi. Skarżąca czuje się pokrzywdzona, bo na taką odległość obiektu od granicy swojej posesji nie wyrażała zgody i nikt o tę zgodę nie pytał.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Ocena działalności organów administracji publicznej, dokonywana przez Sąd administracyjny sprowadza się do kontroli prawidłowości rozstrzygnięcia będącego przedmiotem tej oceny pod względem zgodności z przepisami prawa materialnego oraz pod względem zgodności z przepisami postępowania administracyjnego.

Oznacza to, że w zakresie dokonywanej kontroli Sąd zobowiązany jest do zbadania czy organ administracji orzekając w sprawie, nie naruszył prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik postępowania.

Decyzja objęta skargą sądową została wydana w postępowaniu nieważnościowym, należącym do postępowań nadzwyczajnych.

W postępowaniu tym badaniu podlega decyzja wydana w postępowaniu zwykłym pod kątem naruszenia przepisu art. 156 § 1 kpa.

Ocena jakiej podlega badana decyzja, ma na celu stwierdzenie, czy organ przy wydawaniu kontrolowanej decyzji nie naruszył art. 156 kpa i tylko w takim zakresie orzeka organ nadzorczy.

Jest to postępowanie w nowej sprawie o zawężonym i ściśle określonym przepisami kpa zakresie, w którym to postępowaniu organ nadzorczy nie orzeka o istocie sprawy objętej postępowaniem zwykłym, a jedynie o naruszeniu (bądź nie) przez organ administracji przepisu kpa, stanowiącego podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, a zaskarżona decyzja nie narusza prawa. Kontroli sądowej została poddana decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] grudnia 2007r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji organu wojewódzkiego Nr [...] dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczo-garażowego na działce nr [...] w P. , jako decyzji wydanej przez organy nadzoru budowlanego kontrolującej proces budowlany prowadzony przez A. S. Organ nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę obiektu i w oparciu o ustalenia, że budynek wybudowano zgodnie z pozwoleniem na budowę (art. 28 prawa budowlanego) oraz bez istotnych odstępstw od warunków określonych w tym pozwoleniu, umorzył postępowanie w sprawie budowy budynku.

Zgodzić się więc należy ze stanowiskiem organu nadzorczego, że skoro przedmiotowy budynek powstał w oparciu o pozwolenie na budowę udzielone decyzją Burmistrza Miasta P. Nr [...] z dnia [...] czerwca 1998r. i nie stwierdzono istotnych odstępstw od warunków tego pozwolenia, to postępowanie organów nadzoru budowlanego w przedmiocie tej budowy stało się bezprzedmiotowe co uzasadniało wydanie decyzji o umorzeniu postępowania.

Nie można też odmówić słuszności stanowisku organu prowadzącego postępowanie nadzwyczajne co do decyzji wydanej przez organy nadzoru budowlanego, że zarzuty zainteresowanej odnośnie pozostającej w obiegu prawnym decyzji Burmistrza P. Nr [...] o udzieleniu pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku, wykraczały poza przedmiot postępowania nieważnościowego dla decyzji umarzającej postępowanie obejmujące proces budowlany i dlatego nie mogły być przez GINB rozpatrzone. Organ nadzorczy wskazał, iż zarzuty dotyczące rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, winny być przedmiotem odpowiedniego wniosku złożonego do organu wyższego stopnia nad organem, który wydał pozwolenie i dopiero w takim postępowaniu, weryfikującym postępowanie prowadzone przed organami architektoniczno-budowlanymi, zarzuty te podlegałyby rozpatrzeniu. Skoro zatem zarzuty skargi sądowej obejmującej decyzję wydaną w postępowaniu nieważnościowym kontrolującym postępowanie przed organami nadzoru budowlanego dotyczą głównie decyzji o pozwoleniu na budowę (a więc decyzji organu architektoniczno-budowlanego), która nie była przedmiotem kontroli nadzorczej w postępowaniu zakończonym wydaniem zaskarżonej decyzji, zaś kontrolowana w postępowaniu nieważnościowym decyzja umarzająca postępowanie dot. procesu budowlanego nie wykazuje wad z art. 156 § 1 kpa, to brak jest podstaw do kwestionowania jej prawidłowości, a skarga jako bezzasadna podlega oddaleniu na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt