drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odrzucono skargę o wznowienie postępowania, I SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Kr 379/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-03-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-02-28
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Beata Cieloch /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odrzucono skargę o wznowienie postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 271,272,273,277,280
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Cieloch po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi W. B. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r. postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie

Prawomocnym wyrokiem z dnia [...] listopada 2007 r. w sprawie I SA/Kr [...], Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę W. B. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z dnia [...] , Nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2007 r.

W piśmie z dnia [...] lutego 2008 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący wniósł o wznowienie postępowania sądowego i podniósł, że wydany wyrok jest nieuzasadniony albowiem został wydany w oparciu o błędne wypisy z rejestru gruntów z dnia [...] marca 2007 r., których Sąd nie wziął pod uwagę przy rozpoznaniu sprawy. Jednocześnie skarżący podniósł , że zarzut w przedmiocie błędnych wypisów z rejestru podniósł osobiście na rozprawie w dniu [...] listopada 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył, co następuje :

Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem musi opierać się na podstawach, które przewidują przepisy zawarte w dziale VII ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, póz. 1270 ze zm- oznaczana dalej w skrócie p.p.s.a.)

Skargę o wznowienie postępowania można oprzeć na jednej z trzech grup podstaw:

- przewidzianych w art. 271 p.p.s.a przyczynach nieważności, tj.:

a) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia;

b) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana lub jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe

- w przypadku istnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności aktu normatywnego, na podstawie którego zostało oparte orzeczenie, z Konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą- zgodnie z art. 272 p.p.s.a,

- właściwych przyczynach restytucyjnych określonych w przepisie art. 273 p.p.s.a,tj.:

a) orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;

b) orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa.

c) w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu

d) w przypadku późniejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia dotyczącego tej samej sprawy. W tym przypadku przedmiotem rozpoznania przez sąd jest nie tylko zaskarżone orzeczenie, lecz są również z urzędu inne prawomocne orzeczenia dotyczące tej samej sprawy.

Ponadto skarga o wznowienie postępowania musi być wniesiona w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia- art. 277 p.p.s.a.

Przedstawione przez skarżącego na uzasadnienie skargi o wznowienie postępowania w sprawie I SA Kr [...] przyczyny nie mogą odnieść skutku w postaci uruchomienia postępowania mającego na celu wzruszenia prawomocnego orzeczenia zapadłego w niniejszej sprawie. Żadna z przyczyn podanych przez skarżącego nie stanowi przesłanki do wznowienia postępowania, która mogłaby być zakwalifikowana do którejkolwiek z grup podstaw wznowienia przewidzianych przez przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Podniesione przez skarżącego okoliczności dotyczą odmiennej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego. Z treści pisma skarżącego wynika w sposób oczywisty, że nie powołuje się on na żadną z ustawowych przesłanek wznowienia postępowania.

Instytucja wznowienia postępowania ma charakter wyjątkowy, a skarga o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Może być oparta na wąsko określonych podstawach w ściśle określonych przypadkach. Stosownie zaś do treści art. 280 p.p.s.a sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań sąd wniosek odrzuca.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie na mocy art. 280 § 1 p.p.s.a, wobec braku zaistnienia podstaw określonych w art. 271, art. 272, art. 273 i art. 277 ustawy postanowił odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem z dnia [...] listopada 2007 r. sygn. akt I SA/Kr [...]Powered by SoftProdukt