drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Umorzenie postępowania, Izba Skarbowa, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA, I SA/Łd 76/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-06-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 76/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-06-19 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Arkadiusz Cudak /przewodniczący sprawozdawca/
Ewa Cisowska-Sakrajda
Paweł Janicki
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Izba Skarbowa
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy PPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 60, art.161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 19 czerwca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Cudak (spr.) Sędziowie Asesor WSA Ewa Cisowska - Sakrajda Sędzia NSA Paweł Janicki Protokolant Tomasz Furmanek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 czerwca 2008 r. sprawy ze skargi B. Z. i P. Z. – następców prawnych zmarłej S. Z. na decyzję Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1993 rok postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, 2) przyznać i nakazać wypłacić z Funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi B. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych powiększoną o należny podatek VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz kwotę 34 (trzydzieści cztery) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

I SA/Łd 76/08

Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 19 czerwca 2008 r. B. Z. i P. Z., następcy prawni zmarłej S. Z., cofnęli skargę na decyzję Izby Skarbowej w Łodzi z dnia [...] r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 1993 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest wiążące dla sądu. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu B. Z. i P. Z. skutecznie cofnęli skargę. W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do uznania, iż cofnięcie było niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze, na mocy przepisu art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

O wynagrodzeniu dla adwokata ustanowionego z urzędu orzeczono na podstawie § 19 pkt 1 i 2 w związku z § 18 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) oraz na podstawie art. 205 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

M.Ko.Powered by SoftProdukt