drukuj    zapisz    Powrót do listy

6110 Podatek od towarów i usług, , Dyrektor Izby Skarbowej, Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, I SA/Łd 267/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-03-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Łd 267/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-03-25  
Data wpływu
2008-02-26
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Leszek Foryś /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6110 Podatek od towarów i usług
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Przyznano prawo pomocy w części poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sentencja

Dnia 25 marca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy Leszek Foryś po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym wniosku A Sp. z o.o. w W. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia w sprawie określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2005 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego p o s t a n a w i a: przyznać skarżącej spółce A Sp. z o.o. w W. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie

I SA/Łd 267/08

Uzasadnienie

Spółka A Sp. z o.o. w W. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi o zwolnienie jej od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia [...] w przedmiocie uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia w sprawie określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc październik 2005 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc i ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej skarżąca określiła rodzaj prowadzonej działalności jako roboty budowlano-instalacyjne. Wskazała, że wysokość jej kapitału zakładowego wynosi 50 000 zł. Wartość środków trwałych spółka określiła na 26 311 zł, a w ostatnim roku obrotowym zanotowała 551 346 zł straty. W uzasadnieniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych spółka podała, że Urząd Skarbowy w trakcie postępowania podatkowego dokonał zajęcia całego majątku spółki, blokując całkowicie jej działalność. Zajęte zostały wszystkie aktywa, cały majątek ruchomy oraz rachunek bankowy (zablokowany został do kwoty -391 911,01 zł) i wierzytelności. Spółka do tej pory opierała swoją działalność na zleceniach zdobywanych w przetargach na roboty budowlano-montażowe. Z chwilą zajęcia aktywów spółka straciła możliwość udziału w przetargach, a dotychczasowi kontrahenci zerwali umowy. Dlatego też spółka nie jest w stanie pokryć kosztów sadowych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 2 oraz art. 252 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wynika, iż osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej może być przyznane na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania prawo pomocy w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Mając na uwadze powyższe przepisy stwierdzić należy, iż skarżąca spółka wykazała w dostatecznym stopniu, iż nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania, co stanowi przesłankę niezbędną do przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Jak wynika z wniosku skarżąca nie posiada żadnych środków finansowych, toczy się wobec niej szereg postępowań podatkowych, a wszelkie aktywa, majątek ruchomy i środki na koncie bankowym zostały zablokowane. Uznać więc należało, że skarżąca spółka nie ma możliwości zdobycia środków na pokrycie kosztów sądowych.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 2 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 i art. 258 § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

LFPowered by SoftProdukt