drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, , Inspektor Nadzoru Budowlanego, odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Kr 1255/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 1255/07 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-03  
Data wpływu
2007-12-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Barbara Pasternak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
odrzucono skargę kasacyjną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi T. K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...], [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania p o s t a n a w i a o d r z u c i ć s k a r g ę k a s a c y j n ą

Uzasadnienie

Skarżący T. K. wniósł skargę kasacyjną od postanowienia Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 1255/07 o odrzuceniu skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Przepis art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) w skrócie ppsa stanowi, że skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i § 3. Przepis powyższy wprowadza przymus adwokacko - radcowski przy sporządzaniu skargi kasacyjnej, który to przymus nie obowiązuje tylko wówczas, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych biedacy stroną, jej przedstawicielem, lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W sprawach obowiązków podatkowych skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego, zaś w sprawach własności przemysłowej- przez rzecznika patentowego. Sporządzenie skargi kasacyjnej przez osobę mającą kwalifikacje wymagane w powyższym przepisie przesądza o jej dopuszczalności.

Przepis art. 178 ppsa stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po terminie lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę której braków strona nie uzupełniła

w wyznaczonym terminie.

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu jako niedopuszczalna, bez wzywania do usunięcia jej braku polegającego na niezachowaniu przymusu adwokacko radcowskiego.

Skoro skarżący wniósł skargę kasacyjną osobiście, a więc z naruszeniem przepisu art. 175 ppsa, należało w oparciu o art. 175 § 1 i art. 178 ppsa orzec o jej odrzuceniu.Powered by SoftProdukt