drukuj    zapisz    Powrót do listy

6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia skargi, II SA/Kr 401/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-05-30, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 401/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-05-30  
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Mariusz Kotulski /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia skargi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Mariusz Kotulski po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. i M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi R. G. i M. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia : odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie

W dniu [...] kwietnia 2008r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynął, wraz ze skargą, wniosek R. G. i M. G. (zwanych dalej skarżącymi) o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję SKO z dnia [...], znak: [...]. Uzasadniając wniosek o przywrócenie terminu skarżący wskazali, że powstałe opóźnienie w złożeniu skargi, jest następstwem choroby. "Nadto skarżący wnosi o przywrócenie mu terminu na założenie skargi albowiem był chory, co dokumentuje zwolnieniem lekarskim (dowód – zwolnienie lekarskie)." Zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan chorobowy (infekcję górnych dróg oddechowych) skarżącej R. G. zostało dołączone do skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Takie pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu (w przypadku wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi) w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art.87 cyt. ustawy).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu wniosku R. G. i M. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję SKO [...] nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku.

Skarżący składając swój wniosek o przywrócenie terminu nie uprawdopodobnili okoliczności wskazujących na brak ich winy w uchybieniu terminu do dokonania czynności w postępowaniu sądowym.

Na wstępie podkreślić należy, iż okoliczność przedstawiona jako wskazująca na brak winy w uchybieniu terminu dotyczy tylko jednego ze skarżących. Z objętego skargą wniosku o przywrócenie terminu nie wynika, iż istniały jakiekolwiek okoliczności usprawiedliwiające uchybienie terminu przez M. G.

Za dopuszczalne i wystarczające w przedmiotowej sprawie należało uznać złożenie w terminie skargi przez M. G. Brak jest jakichkolwiek powodów do przywrócenia terminu M. G. do wniesienia skargi. Zresztą on sam w żaden sposób nie wskazał okoliczności usprawiedliwiających uchybienie terminu do wniesienia skargi.

Sąd uznał, iż także po stronie R. G. nie zaistniała żadna okoliczność, którą można by zakwalifikować jako przyczynę uniemożliwiającą jej dochowanie terminu do wniesienia skargi. W szczególności z przedstawionego zaświadczanie lekarskiego nie wynika, iż stan chorobowy w jakim znajdowała się skarżąca uniemożliwiał jej, czy choćby w sposób istotny utrudniał sporządzenie i złożenie skargi. Nie ma w sprawie podstaw do przyjęcia, iż wskazane na uzasadnienie wniosku o przywrócenie terminu okoliczności obiektywnie w sposób istotny utrudniły lub uniemożliwiły wniesienie skargi w prawem zakreślonym terminie i stanowią okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przezwyciężyć, a więc wyłączające winę strony skarżącej w zaniechaniu dokonania tych czynności. Brak winy w uchybieniu terminu można przyjąć tylko wtedy, gdy strona skarżąca nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku. Za okoliczność taką mogłaby zostać uznana nagła choroba o poważnym przebiegu, pobyt w szpitalu itp. Na zaistnienie tego typu okoliczności jednak skarżący jednak nie wskazali. Co więcej jak wynika z akt sprawy skarżący są małżeństwem zamieszkałym pod tym samym adresem. Nic zatem nie stało na przeszkodzie, aby R. G. posłużyła się np. swoim mężem lub synem (dorosłym domownikiem – jak wynika z adnotacji poczty) przy wnoszeniu przedmiotowej skargi do sądu administracyjnego.

Dodać należy, iż decyzja SKO [...] została doręczona skarżącym w dniu 29.02.2008r. Zatem termin do jej wniesienia rozpoczynał się w dniu 1.03.2008r. a upływał w dniu 31.03.2008r. Tymczasem z zaświadczenia lekarskiego wynika, że R. G. chorowała w okresie od 26.03.2008r. do 8.04.2008r., a więc obejmującego zaledwie 5 dni roboczych, w których mogła być wniesiona skarga do sądu administracyjnego.

Dlatego też Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie działając na podstawie przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzekł jak na wstępie.Powered by SoftProdukt