drukuj    zapisz    Powrót do listy

6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie, I SA/Wa 713/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 713/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-14  
Data wpływu
2008-05-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Emilia Lewandowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6070 Uwłaszczenie    państwowych   osób     prawnych   oraz   komunalnych    osób prawnych
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 124 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Emilia Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.B., H.S., M.L., Z.B., T.M., B.P., S.N., U.S., M.K., W.C., W.G. i P.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2003 r., nr [...] w przedmiocie prawa użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy [...] postanawia zawiesić postępowanie sądowe do czasu ustalenia spadkobierców E.B..

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 13 maja 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 1105/07 podjął postępowanie sądowe w sprawie ze skargi B.B., H.S., M.L., Z.B., T.M., B.P., S.N., U.S., M.K., W.C., W.G. i P.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] października 2003 r., nr [...] w przedmiocie prawa użytkowania wieczystego do gruntu położonego w W. przy ul. [...]. Ustała bowiem przyczyna zawieszenia postępowania – ustaleni zostali spadkobiercy skarżącej J.L..

Z nadesłanego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Urząd Stanu Cywilnego W. odpisu skróconego aktu zgonu wynika jednakże, że w dniu 19 lipca 2007 r. nastąpiła śmierć uczestnika postępowania E.B..

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

Sytuacja powyższa ma miejsce w rozpoznawanej sprawie. Z nadesłanego przez Urząd Stanu Cywilnego W. odpisu skróconego aktu zgonu wynika bowiem, że nastąpiła śmierć uczestnika postępowania E.B.. W ocenie Sądu zaistniała więc nowa przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 124 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji.Powered by SoftProdukt