drukuj    zapisz    Powrót do listy

6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Po 813/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Po 813/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-27
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Karol Pawlicki. /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6115 Podatki od nieruchomości, w tym podatek rolny, podatek leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art.54par.3,art.161 par.1pkt3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I w składzie następującym : Przewodniczący asesor sądowy Karol Pawlicki po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi D i H Ł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za rok 2002 postanawia : umorzyć postępowanie. /-/K.Pawlicki

Uzasadnienie

Skargą z dnia [...] skarżący zaskarżyli decyzję organu odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] w przedmiocie ustalenia podatku od nieruchomości za rok [...].

Odpowiadając na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyjaśniło, że w dniu [...] wydało w trybie przewidzianym przez art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) decyzję, na mocy której uchyliło decyzję własną z dnia [...] poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy. W tym stanie rzeczy organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Na podstawie art. 54 § 3 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Jak to wynika z akt administracyjnych w dniu [...]n odwoławczy wydał decyzję, którą uchylił zarówno swoją decyzję jak i poprzedzającą ją decyzję organu podatkowego, którą ustalono skarżącym podatek od nieruchomości za rok [...]

Z kolei według art. 161 § 1 pkt 3 w/w ustawy sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy z innych przyczyn stało się ono bezprzedmiotowe.

Z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego z "innych przyczyn" mamy do czynienia, kiedy w toku tego postępowania, a przed wydaniem wyroku przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia. Taka sytuacja zaistnieje w szczególności, gdy zaskarżona decyzja zostanie pozbawiona bytu prawnego np. w wyniku skorzystania przez organ, którego decyzja została wydana, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych przez art. 54 § 3 w/w ustawy.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, że zostały spełnione przesłanki do umorzenia postępowania i dlatego orzekł jak w sentencji na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 powołanej ustawy.

/-/ K. PawlickiPowered by SoftProdukt