drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Prawo pomocy, Inspektor Nadzoru Budowlanego,  , VII SA/Wa 827/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 827/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-16  
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Kowalska-Hupko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Sygn. powiązane
II OSK 665/09 - Wyrok NSA z 2010-04-14
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie - Ewa Kowalska - Hupko po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi E. i M. Z. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2008 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego postanawia: 1. przyznać skarżącym E. i M. Z. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi oraz od ewentualnego wpisu od skargi kasacyjnej, 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić.

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego skarżący złożyli na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. Z treści wniosku wynika, iż skarżący posiadają dom o powierzchni 110 m2 . E. i M. Z. utrzymują się z dochodów w wysokości 2681 złotych brutto miesięcznie uzyskiwanych z tytułu emerytury. Skarżący podnieśli ponadto, iż M. Z. jest inwalidą I grupy, oboje wymagają stałego leczenia, a miesięczne wydatki na leki kształtują się na poziomie ok. 700 zł.

W tym stanie rzeczy stwierdzono, co następuje:

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Biorąc pod uwagę sytuację majątkową skarżących oraz wysokość wpisu sądowego należnego w niniejszej sprawie (pięćset złotych) uznać należy, iż uzasadnione jest częściowe przychylenie się do wniosku o przyznanie prawa pomocy. W związku z powyższym przyznano E. i M. Z. prawo pomocy poprzez zwolnienie od uiszczenia wpisu sądowego od skargi oraz od wpisu od skargi kasacyjnej w przypadku ewentualnego jej wniesienia przez skarżących, w odniesieniu zaś do innych kosztów postępowania, które mogłyby się pojawić (np. wpis od zażalenia, opłata kancelaryjna) uznano, iż skarżący są w stanie je ponieść.

W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).Powered by SoftProdukt