drukuj    zapisz    Powrót do listy

648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu, Administracyjne postępowanie, Inne, Orzeczono o wymierzeniu grzywny, II SA/Rz 1053/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Rz 1053/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2015-12-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2015-08-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Magdalena Józefczyk /przewodniczący/
Małgorzata Wolska
Paweł Zaborniak /sprawozdawca/
Symbol z opisem
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu
Hasła tematyczne
Administracyjne postępowanie
Sygn. powiązane
I OSK 795/16 - Wyrok NSA z 2016-07-26
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Orzeczono o wymierzeniu grzywny
Powołane przepisy
Dz.U. 2012 poz 270 art. 154 § 1, § 2, § 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk Sędziowie NSA Małgorzata Wolska WSA Paweł Zaborniak /spr./ Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi P. G. redaktora naczelnego dziennika "[...]" przeciwko Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego [...] na niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Rz 39/14 w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. wymierza Zarządowi Okręgowemu Polskiego Związku Łowieckiego [...] grzywnę w wysokości 2 000 zł /słownie: dwa tysiące złotych/; II. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego [...] na rzecz skarżącego P. G. redaktora naczelnego dziennika "[...]" kwotę 457 zł /słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem złotych/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

W dniu 17 sierpnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga P. G. – redaktora naczelnego dziennika "[...]" na niewykonanie przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...] wyroku Sądu z dnia 12 sierpnia 2014 r. II SAB/Rz 39/14.

W skardze P. G. wniósł o wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 156 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) – dalej: "Ppsa" oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Wskazanym wyrokiem Sąd zobowiązał Zarząd do rozpoznania wniosku skarżącego z dnia 1 lutego 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, poprzez nadesłanie adresów pocztowych do korespondencji i adresów email do wszystkich kół mających siedziby w okręgu oraz posiadanych numerów telefonów do osób funkcyjnych. Zdaniem skarżącego pomimo upływu 9 miesięcy od zapadłego wyroku oraz pisemnego wezwania do wykonania wyroku, organ do dnia wniesienia skargi nie udostępnił skarżącemu żądanej informacji, co w pełni uzasadnia wymierzenie mu grzywny "w wysokości znaczącej".

W odpowiedzi na skargę Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...] wniósł o jej oddalenie podnosząc, że nie mógł przesłać numerów telefonów do osób funkcyjnych w kołach łowieckich, gdyż danych takich nie posiada. Realizując wskazania Sądu Zarząd zwrócił się do kół o żądane przez skarżącego dane, jednakże z informacji uzyskanych od tych jednostek wynikało, że koła nie posiadają osób funkcyjnych, które posiadają telefon z racji pełnionych funkcji. Posiadają one wyłącznie telefony prywatne. O fakcie powyższym skarżący został poinformowany w piśmie z dnia 13 sierpnia 2015 r. nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga została uwzględniona, bowiem okazała się w pełni uzasadniona.

Na wstępie wyjaśnić należy, że istota sądowej kontroli administracji publicznej sprowadza się do ustalenia czy w określonym przypadku, jej organy dopuściły się kwalifikowanych naruszeń prawa. Sąd administracyjny sprawuje swą kontrolę pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej – art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.). Zakres tej kontroli wyznacza przepis art. 134 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; zwana dalej p.p.s.a.). Należy dodać, że Sąd rozstrzyga w granicach sprawy nie będąc przy tym związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Należy przypomnieć, iż przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest niewykonanie przez Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...] prawomocnego wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. o sygn. II SAB/Rz 39/14. Mocą tego wyroku Sąd Administracyjny zobowiązał Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...] do rozpatrzenia wniosku P. G. - redaktora naczelnego Dziennika "[...]" o udzielenie informacji publicznej w zakresie adresów email wszystkich kół mających siedzibę w Okręgu oraz posiadanych numerów telefonów osób funkcyjnych w organach każdego koła.

P. G. oparł swą skargę na przepisie art. 154 § 1 P.p.s.a., który stanowi: W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny. Dodać do tego wypada, iż wykonanie wyroku lub załatwienie sprawy po wniesieniu skargi, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi o czym stanowi wyraźnie art. 154 § 3 P.p.s.a.

Sąd na podstawie akt sądowych oraz dokumentów przesłanych przez Organ i Skarżącą stronę ustalił, że wyrok WSA z dnia 12 sierpnia 2014 r., sygn. II SAB/Rz 39/14, został doręczony pełnomocnikowi reprezentującemu Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...] w dniu 8 września 2014 r. Strona skarżąca działając w zgodzie z art. 154 § 1 P.p.s.a. wezwała Zarząd do wykonania tego wyroku pismem z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu do Zarządu 15 października 2014 r.). Odpowiedź na wezwanie do wykonania wyroku została skierowana do Dziennika [...] dopiero pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r., czyli po dacie wniesienia skargi do WSA.

W tych okolicznościach nie można było nie uznać twierdzeń strony skarżącej o niewykonaniu prawomocnego wyroku WSA w sprawie bezczynności Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...] w rozpatrzeniu wniosku o dostęp do informacji publicznej. Pomiędzy datą doręczenia wyroku a datą wniesienia skargi upłynął tak znaczny okres czasu, że milczenie w/w Organu należało zakwalifikować jako rażące naruszenie prawa strony do rozpoznania wniosku o dostęp do informacji publicznej bez zbędnej zwłoki. Organ najwyraźniej pominął, iż według art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782 zwana dalej u.d.i.p.), udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W stwierdzonych wyżej okolicznościach w pełni zasadnym było uwzględnienie skargi oraz wymierzenie grzywny w wysokości 2000 zł w celu zdyscyplinowania na przyszłość Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego [...]. Tak wymiarkowana grzywna uwzględnia winę Organu, rodzaj i znaczenie dla interesu publicznego żądanej informacji publicznej, a także fakt udzielenia skarżącej stronie odpowiedzi. Orzeczenie o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez nadawania mu klauzuli wykonalności.

Z przedstawionych przyczyn orzeczono jak w sentencji wyroku w oparci o art. 154 § 1, 3 i 6 P.p.s.a. O kosztach postępowania przed WSA orzeczono na podstawie art. 200 P.p.s.a.Powered by SoftProdukt