drukuj    zapisz    Powrót do listy

620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęg, Inne, Inspektor Sanitarny,  , SA/Bk 1586/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-04-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1586/03 - Wyrok WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-04-01 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-22
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /sprawozdawca/
Stanisław Prutis /przewodniczący/
Symbol z opisem
620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęg
Hasła tematyczne
Inne
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 132 poz 1115 § § 2 i 6
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach.
Tezy

Wystąpienie w ostatnich 10 latach pracy czynników szkodliwych, nawet sporadycznie lecz w zakresie przekraczającym dopuszczalne normy, gdy spowodowało to chorobę wymienioną w pkt. 5 wykazu chorób zawodowych (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 30.07.2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych- (Dz.U. Nr 132, poz. 1115) daje podstawę do uznania jej za chorobę zawodową.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA S. Prutis, Sędziowie NSA J. Bujko (spr.), E. Trykoszko, Protokolant M. Tyl, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2004 r. sprawy ze skargi S. A. P. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] listopada 2003 roku Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Orzeka, że zaskarżona decyzja nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] X 2003r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w B. odmówił stwierdzenia u S. P. choroby zawodowej w postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, wymienionej pod poz. 5 wykazu chorób zawodowych, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych

w tych sprawach (Dz. U. Nr 132, poz. 1115). Organ oparł się na orzeczeniu lekarskim lekarza z P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. stwierdzającym, że dane o narażeniu zawodowym, ocena przebiegu pracy oraz wyniki badań specjalistycznych nie upoważniają do rozpoznania zawodowej etiologii przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a wymienione w rozpoznaniu jednostki chorobowe nie znajdują się w wykazie chorób zawodowych. Orzeczenie to zostało podtrzymane przez Instytut Medycyny Pracy w Ł.

Od wymienionej decyzji S. P. wniósł odwołanie. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. uznał to odwołanie za nieuzasadnione i decyzją z dnia [...] XI 2003r. utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Na tę ostatnią decyzję S. P. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Stwierdził w niej, iż nie zgadza się z zaskarżoną decyzją, gdyż przez 20 lat pracował w warunkach szkodliwych dla zdrowia i już w 1999r. wydano mu zaświadczenie o przeciwwskazaniu pracy w zapyleniu. Mimo to dalej był zatrudniony w kotłowni i tam zaczęła się jego choroba płuc. Skarżący załączył do skargi kilka zaświadczeń lekarskich i kartę informacyjną leczenia szpitalnego, wnosząc jednocześnie o uchylenie zaskarżonej decyzji.

W odpowiedzi na tę skargę Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w B. wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżona decyzja została wydana bez wnikliwego i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy. Przede wszystkim należy zauważyć, że chorobą zawodową jest każda z chorób wymienionych w załączniku do wskazanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów w 30 VII 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych..., jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,

że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanym dalej "narażeniem zawodowym". Z uzasadnienia decyzji organu I instancji, a także orzeczeń lekarskich, stanowiących podstawę do jej wydania wynika, iż postępowanie było prowadzone w celu stwierdzenia choroby zawodowej z pkt 5 wykazu tych chorób, to jest przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Z obu orzeczeń lekarskich, wydanych przez P. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w B. i Instytut Medycyny Pracy w Ł. wynika też, że u skarżącego rozpoznano przewlekłą obturacyjna chorobę płuc o podłożu pozazawodowym. Powyższa terminologia jest niezgodna z definicją choroby wskazanej pod pozycją 5 wykazu chorób zawodowych. Pod wymienioną pozycją znajduje się "przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli". Nadto do istotnych elementów definicji tej choroby zawodowej należy określenie wskazanego zakresu upośledzenia sprawności wentylacyjnej płuc oraz wymóg, by było to "wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych". Ani więc orzeczenia lekarskie, ani decyzje organów administracyjnych nie nawiązały do definicji choroby wskazanej w pkt 5 wykazu chorób i w związku z tym powstaje zasadnicza wątpliwość, czy u skarżącego w ogóle została stwierdzona choroba z tego wykazu, chociaż o podłoży pozazawodowym.

Z treści § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 VII 2002r. w sprawie wykazu chorób zawodowych... wynika, że orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej, powinno być wydane na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań lekarskich i pomocniczych;

2. dokumentacji medycznej pracownika;

3. dokumentacji przebiegu zatrudnienia;

4. oceny narażenia zawodowego.

Skarżący załączył do swojej skargi szereg dokumentów medycznych, dotyczących jego choroby. W sprawie nie jest wyjaśnione, czy składał on te dokumenty podczas badań poprzedzających wydanie orzeczeń lekarskich w niniejszym postępowaniu, czy lekarze zażądali od niego przedstawienia posiadanej przez niego dokumentacji medycznej i czy stanowiła ona podstawę do wydania orzeczeń, jak wymaga tego wskazany wyżej przepis. Pominięcie tej dokumentacji stanowi naruszenie wskazanego § 6 ust. 1 rozporządzenia

R.M. oraz art. 7, 77 i 80 kpa.

W toku postępowania dokonano wprawdzie oceny "narażenia zawodowego" (czego wymagają przepisy § 2 i § 6 rozporządzenia R.M. z 30 VII 2002r.), lecz ocena tego narażenia dotyczy tylko ostatniego miejsca pracy, to jest P. S. P. "J." w B., w której skarżący był zatrudniony od 10 V 2000r. do 31 V 2001r. Z dokumentu znajdującego się na k.1 akt wynika, że od 1978r. zmienił on 9 miejsc pracy, wszędzie wykonując obowiązki palacza C.O. Jak wskazano wyżej definicja choroby zawodowej, wymienionej w 5 wykazu, składa się z 3 elementów:

1. rodzaju choroby (przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli);

2. jej skutków;

3. związku pomiędzy narażeniem na pyły lub gazy drażniące w ostatnich 10 latach pracy zawodowej, w zakresie przekraczającym odpowiednie normatywy higieniczne, a powstaniem tej choroby.

Wynika z tego, że wystąpienie w ostatnich 10 latach pracy czynników szkodliwych, nawet sporadycznie, lecz w zakresie przekraczającym dopuszczalne normy, gdy spowodowało to chorobę wymienioną w pkt 5 wykazu, daje podstawę do uznania jej za chorobę zawodową. Takie zdefiniowanie w wykazie chorób zawodowych wymienionej jednostki obliguje lekarza lub właściwego inspektora sanitarnego do oceny narażenia zawodowego, nie w okresie ostatniej pracy, lecz w okresie ostatnich 10 lat pracy pracownika, u którego tę chorobę stwierdzono (por. § 2 ust. 5 pkt 2 i 3 omawianego rozporządzenia Rady Ministrów). Bez wyjaśnienia narażenia pracownika na czynniki szkodliwe w ostatnich

10 latach pracy nie można bowiem rozstrzygnąć, czy stwierdzona choroba kwalifikuje się jako zawodowa w rozumieniu poz. 5 wykazy tych chorób.

Zaskarżona decyzja oraz poprzedzająca ją decyzja organu I instancji nie wyjaśniły więc istnienia przesłanek do stwierdzenia - bądź braku - choroby zawodowej u skarżącego. Sprawa została rozpoznana bez wykonania podstawowego obowiązku, jakim jest wyjaśnienie istotnych dla wyniku sprawy okoliczności faktycznych. Uzasadnia to uchylenie zaskarżonej decyzji, zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 lit. "a" i "b" ustawy z 30 VIII 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270). O kosztach postępowania i wykonalności decyzji orzeczono z mocy art. 152 i 200 wymienionej ustawy.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organy winny uzupełnić materiał dowodowy

w celu wyjaśnienia, czy skarżący cierpi na chorobę odpowiadającą wszystkim warunkom wskazanym w poz. 5 wykazu chorób zawodowych. Wymaga to również wyjaśnienia warunków jego pracy w ostatnich 10 latach wykonywania tej pracy. Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.Powered by SoftProdukt