drukuj    zapisz    Powrót do listy

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie, Odrzucenie skargi, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę, I SA/Wa 1813/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-09, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1813/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-09 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-11-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Maria Tarnowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane
I OZ 300/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Maria Tarnowska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 16 października 2007 r. W. W. wniósł za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] września 2007 r. nr [...] utrzymującą w mocy własną decyzję z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] października 1998 r. nr [...] oraz utrzymanej nią w mocy decyzji Wójta Gminy O. z dnia [...] sierpnia 1998 r. nr [...], dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej.

Pismem z dnia 31 marca 2008 r. W. W. wezwany został do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu od skargi w kwocie [...] zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zażalenie na zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu powyższego zażalenia, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2008 r., sygn. akt I OZ 300/08 oddalił zażalenie.

W związku z oddaleniem przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia W. W. na zarządzenie z dnia 31 marca 2008 r. wzywające do uiszczenia wpisu należnego od skargi, Przewodniczący Wydziału I w dniu 10 czerwca 2008 r. ponownie zwrócił się do W. W. z wezwaniem do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 31 marca 2008 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości [...] zł należnego od skargi.

Wezwanie powyższe, wraz ze stosownym pouczeniem o konsekwencjach jego niewykonania, zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 13 czerwca 2008 r. Zatem siedmiodniowy termin do dokonania powyższej czynności bezskutecznie upłynął w dniu 20 czerwca 2008 r. Pomimo tego, do dnia podjęcia niniejszego rozstrzygnięcia, skarżący nie wykonał wezwania Sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały; pismem takim jest między innymi skarga.

Stosownie do art. 220 § 1 powołanej ustawy, sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś art. 220 § 3 tej ustawy stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Jak wynika z akt sprawy, wnoszący skargę nie wykonał wezwania Sądu i nie uiścił w wyznaczonym terminie należnego wpisu od skargi, co potwierdza znajdująca się w aktach sprawy adnotacja Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z której wynika, iż w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy.

Z powyższych względów, w oparciu o art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt