drukuj    zapisz    Powrót do listy

634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej, Właściwość sądu, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,  , SA/Bk 1596/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-01-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

SA/Bk 1596/03 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-01-15 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2003-12-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej
Hasła tematyczne
Właściwość sądu
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 59 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA J. Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...] grudnia 2003 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich p o s t a n a w i a - uznać swoją niewłaściwość i sprawę przekazać do rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Olsztynie.

Uzasadnienie

Skarżący W. K. mieszka w K., poczta W. a więc na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do jej rozpoznania właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie ( § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.IV.2003 r. w sprawie przekazania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów – Dz. U. Nr 72, poz. 653).

Dlatego na mocy art. 59 § 1 ustawy z 30.VIII.2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) orzeczono jak w sentencji.-Powered by SoftProdukt