drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Odrzucenie skargi, Prezes Sądu, Odrzucono skargę, III SA/Łd 336/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-07-11, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Łd 336/08 - Postanowienie WSA w Łodzi

Data orzeczenia
2008-07-11 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-06-16
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sędziowie
Ewa Alberciak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Prezes Sądu
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 1 i par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Dnia 11 lipca 2008 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Ewa Alberciak po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2008 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.K. od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie eksmisji p o s t a n a w i a: odrzucić skargę bg

Uzasadnienie

W dniu 17 maja 2008 r. A.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie eksmisji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Zakres właściwości rzeczowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyznaczają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 roku Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Z treści art. 3 § 1 i 2 pkt 1 - 8 tej ustawy wynika, że sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg, które mogą dotyczyć aktu administracyjnego, wydanego w postępowaniu administracyjnym (decyzje i postanowienia - pkt 1 i 2) oraz w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym (postanowienia, na które służy zażalenie - pkt 3). Ponadto zaskarżalne są inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - pkt 4, akty prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - pkt 5, inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - pkt 6, akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - pkt 7, bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1- 4 wskazanego przepisu - pkt 8.

Katalog skarg na określone w art. 3 § 2 działania organów administracji publicznej lub ich bezczynność, rozszerzają przepisy ustaw szczególnych, które przewidują sądową kontrolę.

A.K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę od wyroku Sądu Okręgowego w Ł. w przedmiocie eksmisji. Sąd Okręgowy w Ł. nie jest organem administracji publicznej, a sprawa objęta skargą nie należy do kognicji sądu administracyjnego. Sądy administracyjne nie są właściwe w sprawach należących do właściwości innych sądów. Jednocześnie podkreślić należy, że sądy administracyjne nie są powołane do kontroli orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne.

W tym stanie rzeczy skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 powołanej wyżej ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

bgPowered by SoftProdukt