drukuj    zapisz    Powrót do listy

6192 Funkcjonariusze Policji, Prawo pomocy, Komendant Policji,  , II SA/Wa 268/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Wa 268/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-05-27  
Data wpływu
2008-02-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Iwona Malicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne
Prawo pomocy
Skarżony organ
Komendant Policji
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 246 par. 1 pkt 2 w zw. 2 art. 262
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - Iwona Malicka po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2008 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym wniosku P. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi P. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] grudnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: przyznać P. W. prawo pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

Na rozprawie w dniu 6 maja 2008 r. P. W. złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w niniejszej sprawie, w zakresie ustanowienia pełnomocnika, podnosząc, że jego sytuacja majątkowa uniemożliwia mu ustanowienie pełnomocnika z wyboru.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odroczył rozprawę i postanowił o przesłaniu skarżącemu urzędowego formularza PPF, zobowiązując skarżącego do jego wypełnienia i odesłania do Sądu w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

P. W. odebrał ww. formularz w dniu 15 maja 2008 r., wypełnił go i w tym samym dniu złożył osobiście w Sądzie.

We wniosku skarżący wskazał, że na jego dochody składa się połowa uposażenia, w kwocie około 1100 zł. Ma na utrzymaniu pięcioletniego syna, który choruje na [...] oraz [...], co wiąże się ze znacznymi wydatkami na [...]. Podał również, że on sam, orzeczeniem Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSWiA, został zaliczony do drugiej grupy inwalidzkiej.

Skarżący oświadczył jednocześnie, że jest współwłaścicielem domu w R., który wymaga ciągłych napraw (ma osiemdziesiąt lat), a koszty jego utrzymania, związane z energią elektryczną oraz wywozem nieczystości, wynoszą miesięcznie około 450 zł.

Do wniosku skarżący dołączył kopię karty leczenia dziecka w Instytucie – [...] w M. oraz kopię wypisu z treści orzeczenia Komisji Lekarskich MSWiA z dnia [...] kwietnia 2008 r.

Mając na względzie powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 262 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), przepisy o przyznaniu prawa pomocy w zakresie dotyczącym zastępstwa prawnego mają odpowiednie zastosowanie do stron korzystających z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W niniejszej sprawie skarżący - stosownie do art. 239 pkt 1 lit. d w związku z art. 241 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Jednocześnie ze złożonego przez niego wniosku wynika, iż domaga się przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym ustanowienie adwokata.

Stosownie do art. 245 § 1 i 3 wskazanej wyżej ustawy, prawo pomocy może być przyznane stronie w zakresie częściowym i obejmować tylko ustanowienie adwokata. Przyznanie tego prawa osobie fizycznej następuje na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 tej ustawy wtedy, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak wynika ze złożonego formularza, skarżący dysponuje miesięcznie kwotą około 1100 zł. Z tego musi opłacić koszty związane z energią elektryczną oraz wywozem nieczystości – około 450 zł miesięcznie oraz zapewnić sobie i dziecku utrzymanie, z uwzględnieniem odpowiedniej diety oraz [...] dla syna.

Średnio na osobę przypada więc kwota około 350 zł miesięcznie.

W tej sytuacji należy uznać, że skarżący nie może obecnie poczynić niezbędnych oszczędności do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i syna i ponieść pełnych kosztów postępowania.

Dlatego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 262 oraz art. 254 § 1, 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt