drukuj    zapisz    Powrót do listy

6019 Inne, o symbolu podstawowym 601, Umorzenie postępowania, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Umorzono postępowanie, II SA/Bk 675/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-07-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 675/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2008-07-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-09-12
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Sygn. powiązane
II OZ 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06
II OZ 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-06
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1 i par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Anna Sobolewska - Nazarczyk (spr.), po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. A. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności przeprowadzonych robót budowlanych p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2008 r. skarżąca pani G. P. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...]sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności przeprowadzonych robót budowlanych.

W dniu 8 kwietnia 2008 roku skarżąca G. P. zmarła (dowód: kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu k. 252). Do sprawy niniejszej - jako następca prawny skarżącej - wstąpiła córka H. A., która to nabyła cały spadek po zmarłej (dowód: kserokopia postanowienia Sądu Rejonowego w A. Wydziału I Cywilnego z dnia [...] maja 2008 roku w sprawie sygn. akt [...] k. 280 akt).

Pismem z dnia 27 czerwca 2008 roku następca prawny skarżącej – pani H. A. wskazała, iż cofa skargę w przedmiotowej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje.

W myśl postanowień art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania

w następujących przypadkach:

• Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę;

• W razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego; chyba, że udział

w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania;

• Gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Umorzenie postępowania w pierwszej instancji oznacza zawsze umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego w całości.

W omawianej sprawie pismem z dnia 27 czerwca 2008 pani H. A. cofnęła skargę na decyzję P.Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie legalności przeprowadzonych robót budowlanych. W ocenie Sądu cofnięcie skargi było dopuszczalne, gdyż nie zmierzało do obejścia prawa, a skarżona decyzja nie była dotknięta wadą nieważności (art. 60 cyt. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Z tego też względu Sąd działając na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2

cyt. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie

w sprawie.Powered by SoftProdukt