drukuj    zapisz    Powrót do listy

6037 Transport drogowy i przewozy, Odrzucenie skargi, Inspektor Transportu Drogowego, Odrzucono skargę, VI SA/Wa 766/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 766/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-08 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Dorota Wdowiak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Inspektor Transportu Drogowego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Sp. z o. o. z./s w W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania lub używania w pojeździe taksometru, umieszczania lamp lub innych urządzeń technicznych i oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie

P. Sp. z o. o. z./s w W. (dalej skarżąca) złożyło za pośrednictwem organu skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przewozów okazjonalnych w krajowym transporcie drogowym z naruszeniem zakazu umieszczania lub używania w pojeździe taksometru, umieszczania lamp lub innych urządzeń technicznych i oznaczeń z nazwą, adresem lub telefonem przedsiębiorcy.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do skarżącego, wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez: uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 450 złotych oraz złożenie dokumentu wskazującego na sposób oraz osoby umocowane do reprezentacji skarżącej spółki – pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od daty otrzymania odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczone zostało stronie skarżącej, jak wynika z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru, w dniu 5 maja 2008 r.

Termin na usunięcie wymienionych powyżej braków formalnych skargi upłynął w dniu 12 maja 2008 r. Przy piśmie z dnia 12 maja 2008 r., do Sądu został przesłany pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w którym została zawarta informacja, iż "mój mocodawca w dniu dzisiejszym uiścił wpis od skargi – dowód uiszczenia prześlę Wysokiemu Sądowi niezwłocznie po jego otrzymaniu od mocodawcy". Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych okresu do dnia 21 maja 2008 r. stwierdzono brak wpisu w przedmiotowej sprawie.

Mając na względzie treść pisma skarżącego z dnia 12 maja 2008 r., Sąd pismem z dnia 2 czerwca 2008 r. (doręczonym skarżącemu w dniu 12 czerwca 2008 r.) wezwał skarżącego do nadesłania w terminie 7 dni dowodu uiszczenia wpisu od skargi. W odpowiedzi na powyższe, skarżący w piśmie z dnia 19 czerwca 2008 r. wskazał, że będzie dysponował dowodem uiszczenia wpisu w dniu jutrzejszym, tj. 20 czerwca 2008 r. Jednocześnie zwrócił się o przedłużenie wyznaczonego przez Sąd terminu na przedłożenie powyższego dokumentu. Sąd przychylił się do wniosku

skarżącego i wyczekał do dnia 30 czerwca 2008 r. na nadesłanie dokumentu potwierdzającego uiszczenie wpisu sądowego w sprawie niniejszej. Następnie zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2008 r. nakazał sprawdzenie w rejestrze opłat sądowych, czy został uiszczony wpis sądowy w sprawie niniejszej. Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych okresu do dnia 1 lipca 2008 r. stwierdzono brak wpisu w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie, wbrew wcześniejszemu zobowiązaniu się skarżącego, do dnia dzisiejszego (8 lipca 2008 r.) nie przesłał on do Sądu dowodu uiszczenia wpisu sądowego w sprawie niniejszej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami) – cytowana dalej jako "p.p.s.a." stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, wezwanie Sądu do uiszczenia wpisu sądowego od

skargi w kwocie 450 złotych skarżący odebrał w dniu 5 maja 2008 r. Zatem obowiązany był wykonać przedmiotowe wezwanie w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego pierwszym dniem był dzień 6 maja 2008 r., a ostatnim 12 maja 2008 r. Z notatek służbowych sporządzonych przez pracownika tutejszego Sądu w dniu 26 maja i 7 lipca 2008 r., po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych wynika, że do dnia 1 lipca 2008 r. nie uiszczono w niniejszej sprawie wpisu sądowego.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.Powered by SoftProdukt