drukuj    zapisz    Powrót do listy

6321 Zasiłki stałe, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, II SA/Go 826/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-04-08, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Go 826/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.

Data orzeczenia
2008-04-08  
Data wpływu
2007-12-19
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Sędziowie
Michał Ruszyński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6321 Zasiłki stałe
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OZ 514/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 175, art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w składzie : Przewodniczący : Asesor WSA Michał Ruszyński po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej [...] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 2008r. sygn. akt II SA/Go 826/07 w sprawie ze skargi [...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 175 § 1 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r. nr 153, poz. 1270 ze zm. – zwanej dalej p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, albo doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych lub rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej. Przepis art. 178 p.p.s.a przewiduje, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna z dnia 26 marca 2008r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 lutego 2008r. sporządzona została przez skarżącego. Wobec powyższego na podstawie art. 175 § 1 i § 3 w zw. z art. 178 p.p.s.a, jako niedopuszczalna podlega ona odrzuceniu.Powered by SoftProdukt