drukuj    zapisz    Powrót do listy

6209 Inne o symbolu podstawowym 620, , Inspektor Sanitarny, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, IV SA/Po 206/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-03-16, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Po 206/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu

Data orzeczenia
2007-03-16 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2007-03-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Sędziowie
Ewa Makosz-Frymus /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6209 Inne o symbolu podstawowym 620
Skarżony organ
Inspektor Sanitarny
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Makosz - Frymus po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. T. "[...] "T Sp. J. w P. na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie nakazów z zakresu nadzoru sanitarnego postanawia umorzyć postępowanie /-/E.Makosz - Frymus KB/

Uzasadnienie

W. T., właściciel zakładu "[...] T. Sp. J." w P. wniósł skargę na decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. w części dotyczącej punktu I.4.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] r. nr [...] stwierdził nieważność decyzji wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w punkcie I.4.

W. T. pismem z dnia 22 lutego 2007 r. cofnął skargę skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na w.wym. decyzję z dnia [...] r.

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 153, poz. 1270 ze zm.) cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

W ocenie Sądu wskazane okoliczności w niniejszej sprawie nie zachodzą.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 cytowanej wyżej ustawy, postanowił jak w sentencji.

/-/E.Makosz-Frymus

KB/Powered by SoftProdukt