drukuj    zapisz    Powrót do listy

6320 Zasiłki celowe i okresowe, Inne, Samorządowe Kolegium Odwoławcze,  , I SA/Wa 1215/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-29, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 1215/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-07-29  
Data wpływu
2007-07-24
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Lucyna Picho /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 480/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-02
I OZ 166/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18
I OZ 771/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 258 par. 1 I 2 pkt 8
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Referendarz sądowy Lucyna Picho Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego S. S. o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi W. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2007 r., nr [...] w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości p o s t a n a w i a przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego S. S. adres: ul. [...], tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu kwotę 146,40 (sto czterdzieści sześć 40/100) złotych, w tym tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę 26,40 (dwadzieścia sześć 40/100) złotych.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 maja 2008 r. radca prawny S. S. wniósł o przyznanie mu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej w ramach przyznanego z urzędu dla skarżącego W. K. prawa pomocy. W piśmie tym poinformował, że koszty nie zostały zapłacone w całości ani w jakiejkolwiek części.

Uwzględniając powyższe, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.), należało orzec jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt