drukuj    zapisz    Powrót do listy

6460 Znaki towarowe, Zawieszenie/podjęcie postępowania, Urząd Patentowy RP, Odmówiono zawieszenia postępowania, VI SA/Wa 1102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-19, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 1102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-19  
Data wpływu
2007-07-03
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Frąckiewicz /przewodniczący/
Izabela Głowacka-Klimas
Pamela Kuraś-Dębecka /sprawozdawca/
Symbol z opisem
6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Sygn. powiązane
II GZ 30/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-06
II GSK 313/10 - Wyrok NSA z 2011-03-10
II GZ 249/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-23
Skarżony organ
Urząd Patentowy RP
Treść wyniku
Odmówiono zawieszenia postępowania
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Protokolant Piotr Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 października 2007 r. sprawy ze skarg U. N.V., R., Holandia oraz M.Z., S.Z., "I." Sp. j. z siedzibą w C. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "Soley" nr R-147728 postanawia odmówić zawieszenia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie

Uzasadnienie

W dniu 3 października 2007 r. skarżący M.Z. i S.Z. "I." Spółka jawna w C. nadesłała pisma, w którym wniosła o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego toczącego się na skutek wydania w dniu [...] kwietnia 2007 r. przez Urząd Patentowy RP decyzji unieważniającej znak towarowy słowno-graficzny "Soley lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-147728 (sygn. akt [...]) do czasu rozpoznania przez Urząd Patentowy RP wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych na sporne międzynarodowe znaki towarowe: słowny "Solero" IR-622723 i słowno-graficzny "Solero" IR-628636, należące do U. N.V. z siedzibą w R. w Holandii.

W uzasadnieniu wniosku powołała się na przepis art. 125 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn zm.- dalej jako p.p.s.a.) i wskazała, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowań zawisłych przed Urzędem Patentowym RP, dotyczących stwierdzenia wygaśnięcia praw ochronnych na międzynarodowe znaki towarowe: słowny "Solero" IR-622723 i słowno-graficzny "Solero" IR-628636 z powodu nich nieużywania w rozumieniu art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117-dalej jako p.w.p.).

Strona wskazała, iż wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia praw ochronnych z dnia [...] września 2007 r. będą rozpatrywane łącznie z wnioskiem U. N.V. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "Bolero ice-mastry" nr R-156381 udzielonego na rzecz M.Z., S.Z. "I." Spółka jawna, zawisłym przed Urzędem Patentowym RP w sprawie nr [...]. Strona podnosi również, że w sprawie [...] U. N.V. żąda unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "Solero ice-mastry" z uwagi na podobieństwo do znaków międzynarodowych Solero IR-622723 oraz Solero IR-628636 a więc tych samych, które są przeciwstawione spornemu znakowi "Soley lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-147728.

Postanowieniem wydanym na rozprawie w dniu 19 października 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zarządził połączenie sprawy VI SA/Wa 1185/07 ze sprawą VI SA/Wa 1102/07 na podstawie art. 111 § 1 p.p.s.a w celu ich łącznego rozpoznania a także rozstrzygnięcia oraz dalsze prowadzenie pod sygnaturą VI SA/Wa 1102/07.

W odpowiedzi na wnioski o zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego U. N.V. w piśmie z dnia 11 października 2007 r. wnosiła o ich oddalenie.

Swoje stanowiska strony podtrzymały na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Rozpoznając wnioski M.Z. i S.Z. "I." Spółka jawna o zawieszenie postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wnioski strony nie zasługują na uwzględnienie.

Stosownie do treści art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Zdaniem Sądu, strona błędnie uznała, iż wynik postępowania z wniosku (zgłoszonego w ramach przepisu art. 166 p.w.p.) M.Z., S.Z. "l." Sp. j. z dnia [...] września 2007 r., nadanych do Urzędu Patentowego listami poleconymi w dniu [...] września 2007 r. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znaki towarowe udzielonego na rzecz U. NV, R.: "Solero" IR 622723 oraz ,,Solero" IR 628636, wpłynie na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy sądowoadministracyjnej o unieważnienie znaku towarowego "Soley lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-147728.

W ocenie Sądu, prowadzone przed Urzędem Patentowym RP postępowanie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na wskazane wyżej znaki towarowe "Solero" nie mogą być podstawą zawieszenia postępowania przed tutejszym Sądem, gdyż wygaśnięcie prawa ochronnego na wniosek następuje, co najwyżej z datą złożenia takiego wniosku a więc w rozpatrywanej sprawie z dniem wpływu do Urzędu Patentowego, co nastąpiło najwcześniej w dniu [...] września 2007 r. a zatem w dniu nadania przesyłek zawierających wniosek. Tymczasem w niniejszej sprawie, Sąd bada legalność decyzji Urzędu Patentowego wydanej w dniu [...] kwietnia 2007 r. (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2005 r. sygn. akt II GZ 33/05, niepubl., oraz postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 września 2005 r. sygn. akt VI SA/W a 1075/05, niepubl.)

W tej sytuacji wynik postępowań z wniosku M.Z., S.Z. "I." Sp. j. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znaki towarowe udzielonego na rzecz U. N.V. "Solero" IR 622723 oraz "Solero" IR 628636, zgłoszonego w ramach art. 166 p.w.p. nie ma wpływu na rozstrzygnięcie sprawy o unieważnienie znaku towarowego "Soley lody waniliowo-orzechowe w polewie orzechowej z orzechami ice-mastry" nr R-147728.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt