drukuj    zapisz    Powrót do listy

6146 Sprawy uczniów, Odrzucenie skargi, Dyrektor Szkoły, Odrzucono skargę, IV SA/Gl 335/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 335/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-06-23 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-04-29
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Walentek /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6146 Sprawy uczniów
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Szkoły
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3, art. 57 par. 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Walentek, , , po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. na decyzję Dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Ś. w Z. w przedmiocie spraw uczniów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W wykonaniu Zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia [...] skarżący M. W. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi z dnia [...] przez wskazanie zaskarżonej decyzji, jej numeru i daty wydania - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą wezwanie awizowano dnia [...] i pozostawiono w urzędzie pocztowym na okres siedmiu dni. Zawiadomienie o tym fakcie zostało umieszczone w skrzynce na korespondencję adresata, co odnotowano na formularzu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki. Następnie przesyłkę powtórnie awizowano w dniu [...], o czym świadczy adnotacja zamieszczona na kopercie (k-[...] akt sądowych). Zwrot niepodjętej przesyłki nastąpił w dniu [...]

Wobec niepodjęcia przesyłki w terminie, w oparciu o art. 73 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej w skrócie P.p.s.a.) Sąd uznał ją za doręczoną z dniem 27 maja 2005 r. (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2006 r. sygn. akt P 13/05 publik. OTK-A 2006/2/20). W konsekwencji siedmiodniowy termin zakreślony dla uzupełnienia braków formalnych skargi bezskutecznie upłynął w dniu [...].

Przepis art. 57 § 1 P.p.s.a. stanowi, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a nadto powinna zawierać m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności. W niniejszej sprawie skarga nie spełniała wymogów formalnych bowiem nie zawierała wskazania zaskarżonej decyzji, jej numeru i daty wydania.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Ponieważ pomimo prawidłowego wezwania skarżący nie usunął braków formalnych skargi w terminie zakreślonym przez Sąd, na zasadnie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 P.p.s.a., skargę należało odrzucić.Powered by SoftProdukt