drukuj    zapisz    Powrót do listy

6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej, Odrzucenie skargi, Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Odrzucono skargę, IV SA/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-27, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Gl 8/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-08-27 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-07
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Adam Mikusiński /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6343 Świadczenia pieniężne z tytuły pracy przymusowej
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 3, art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: , Przewodniczący: Sędzia NSA Adam Mikusiński, , po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.B. (B.) na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w W. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: odrzucić skargę S.B.;

Uzasadnienie

W dniu [...] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wpłynęła skarga S.B. i Stowarzyszenia A na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...], Nr [...], wydaną w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej.

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2008 r. Sąd odrzucił skargę Stowarzyszenia A.

Wraz ze skargą S.B. złożył pismo procesowe datowane na [...], w którym zawarł wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat sądowych.

Z uwagi na fakt, iż powyższe żądanie nie zostało wyrażone w wymaganej przepisami formie, pismem z dnia [...] stronę wezwano do złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, według ustalonego wzoru.

S.B. ustosunkował się do powyższego wezwania w dniu [...] nadsyłając wymagany formularz "PPF", który nie został jednak opatrzony przezeń podpisem. W tym stanie rzeczy stronę wezwano (zarządzenie z dnia [...]) do uzupełnienia braku formalnego złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy, poprzez jego podpisanie.

Ponieważ skarżący nie ustosunkował się do omawianego wezwania w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, referendarz sądowy mocą zarządzenia wydanego w dniu [...] pozostawił jego wniosek bez rozpoznania.

Przywołane zarządzenie nie zostało zaskarżone sprzeciwem.

Wobec powyższego, w dniu [...] Przewodniczący Wydziału IV wydał zarządzenie wzywające stronę do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości [...] zł, w terminie 7 dni pouczając ją o rygorze odrzucenia skargi.

Jak wynika z dołączonego do akt sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru, rzeczone wezwanie z dnia [...] doręczone zostało skarżącemu w dniu [...].

W wyznaczonym terminie, którego upływ nastąpił [...] S.B. nie uiścił wymaganej opłaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 230 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w przywołanym art. 230 §1 p.p.s.a. są: skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Opłacenie każdego z tych pism procesowych stanowi istotny element, którego brak uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 §3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

Skoro zatem z akt niniejszej sprawy wynika jednoznacznie, że S.B. nie uiścił wpisu od skargi w terminie, który został wyznaczony w stosownym wezwaniu, to jego skargę należało odrzucić działając na podstawie art. 220 §3 p.p.s.a. w związku z art. 58 §3 tej ustawy.Powered by SoftProdukt