drukuj    zapisz    Powrót do listy

645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652, Umorzenie postępowania, Minister Pracy i Polityki Społecznej,  , VI SA/Wa 88/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-06, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VI SA/Wa 88/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-06 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-10
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Danuta Szydłowska...
Halina Emilia Święcicka /sprawozdawca/
Zbigniew Rudnicki /przewodniczący/
Symbol z opisem
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędziowie Sędzia WSA Halina Emilia Święcicka (spr.) Asesor WSA Danuta Szydłowska Protokolant Anna Fabiańczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2008 r. sprawy ze skargi S. J. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [..] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji oraz umorzenia postępowania w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2006 r. nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] Inspektorat w O. odmówił S. J. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

S. J., zwany dalej skarżącym, pismem z dnia 14 sierpnia 2006 r. złożył do ww. organu wniosek o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji.

Jednocześnie pismem z dnia 6 września 2006 r. złożył do Sądu Okręgowego w [...] odwołanie od decyzji z dnia [...] sierpnia 2006 r.

Sąd Okręgowy w [...] Wydział [...] Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia [...] marca 2007 r. sygn. akt [...] oddalił odwołanie.

Złożoną przez skarżącego apelację od tego wyroku Sąd Apelacyjny w [...] [...] Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia [...] marca 2008 r. sygn. akt [...] oddalił.

Decyzją z dnia [...] września 2006 r. nr [...] Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia [...] sierpnia 2006 r.

Kolejnym pismem z dnia 16 lipca 2007 r. skarżący złożył do Ministra Pracy i Polityki Społecznej wniosek o stwierdzenie nieważności ww. decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] września 2006 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia [...] września 2007 r. nr [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] września 2006 r.

Skarżący pismem z dnia 21 września 2007 r. zaskarżył tę decyzję składając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia [...] października 2007 r. nr [...] uchylił w całości swoją decyzję z dnia [...] września 2007 r. i umorzył postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż w przedmiotowej sprawie organem właściwym do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ZUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Odrębnym postanowieniem z dnia [...] października 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych jako organowi właściwemu, w trybie art. 65 § 1 k.p.a., wniosek S. J. o stwierdzenie nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] września 2006 r.

Skarżący w dniu 18 października 2008 r. złożył na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2007 r. skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] września 2007 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] decyzją z dnia [...] października 2007 r. nr [...] odmówił wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] września 2006 r.

Od powyższej decyzji skarżący pismem z dnia 8 listopada 2007 r. złożył odwołanie do Sądu Okręgowego w [...], który to postanowieniem z dnia [...] lutego 2008 r. sygn. akt [...] stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] utrzymał w mocy decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] października 2007 r. o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] września 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w [...] z dnia [...] września 2006 r. o odmowie przyznania skarżącemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy zostało ostatecznie zakończone decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] maja 2008 r. poprzez odmowę wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Również postępowanie odwoławcze w sprawie przyznania skarżącemu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy zostało zakończone przed Sądem Okręgowym w [...] Wydział [...] Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który wyrokiem z dnia [...] marca 2007 r. sygn. akt [...] oddalił odwołanie skarżącego od decyzji o odmowie przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Sąd Apelacyjny w [...] złożoną apelację oddalił (wyrok z dnia [...] marca 2008 r. sygn. akt [...]).

W tej sytuacji postępowanie w sprawie złożonej skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] października 2007 r. stało się bezprzedmiotowe.

Mając na względzie, iż zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) w przypadku, gdy postępowanie staje się bezprzedmiotowe sąd wydaje postanowienie o jego umorzeniu, należało postanowić jak wyżej.Powered by SoftProdukt