drukuj    zapisz    Powrót do listy

6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s, Odrzucenie skargi, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, Odrzucono skargę, II SA/Bk 178/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-08-17, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Bk 178/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku

Data orzeczenia
2004-08-17 orzeczenie nieprawomocne
Data wpływu
2004-03-31
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Sędziowie
Anna Sobolewska-Nazarczyk
Elżbieta Trykoszko
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 58 par. 1 pkt 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Jerzy Bujko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 17 sierpnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. K. i M. W. na decyzję P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. z dnia [...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie nakazania rozbiórki części obiektu budowlanego p o s t a n a w i a - skargę odrzucić.-

Uzasadnienie

Skarżący nie załączyli do skargi odpowiedniej ilości jej odpisów. Dlatego Sąd wezwał w dniu 14 maja 2004 r. E. K. do złożenia 3 odpisów skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia (k. 11). Brak formalny skargi został usunięty po upływie ustawowego terminu, a wniosek skarżących o przywrócenie terminu został oddalony.

Skarga podlega więc odrzuceniu na mocy art. 58 § 1 pkt. 3 ustawy

z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. Nr 153, poz. 1270).-Powered by SoftProdukt