drukuj    zapisz    Powrót do listy

6153 Warunki zabudowy  terenu, , Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Zawieszono postępowanie., II SA/Kr 66/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Kr 66/08 - Postanowienie WSA w Krakowie

Data orzeczenia
2008-04-25  
Data wpływu
2008-01-25
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Sędziowie
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6153 Warunki zabudowy  terenu
Sygn. powiązane
II OSK 1944/08 - Wyrok NSA z 2009-12-04
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: SWSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 kwietnia 2008 r. sprawy ze skargi M. K. i A. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia [...] lutego 2008r. skarżący wezwani zostali do podania aktualnego adresu uczestnika R. Z. w terminie 7 dni od dnia wezwania pod rygorem zawieszenia postępowania.

Pismem z dnia 27 lutego 2008r. skarżący wnieśli o przedłużenie o 14 dni terminu do podania adresu R. Z. z uwagi na oczekiwanie na udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Urzędu Miasta, o które zwrócili się skarżący.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek niewykonania przez skarżącego zarządzenia nie można nadać sprawie dalszego biegu.

Ponieważ skarżący zobowiązani do podania aktualnego adresu uczestnika R. Z., nie wykonali zarządzenia, Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie powołanego wyżej art. 125 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.Powered by SoftProdukt