drukuj    zapisz    Powrót do listy

6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz, Budowlane prawo, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Uchylono zaskarżone postanowienie, VII SA/Wa 78/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-05, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

VII SA/Wa 78/08 - Wyrok WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-05 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-01-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Bożena Więch-Baranowska /sprawozdawca/
Elżbieta Zielińska-Śpiewak /przewodniczący/
Jolanta Zdanowicz
Symbol z opisem
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne
Budowlane prawo
Sygn. powiązane
II OSK 82/09 - Wyrok NSA z 2010-04-15
Skarżony organ
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Treść wyniku
Uchylono zaskarżone postanowienie
Powołane przepisy
Dz.U. 2000 nr 98 poz 1071 art. 159 w zw. z art. 28
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Zielińska – Śpiewak, , Sędzia WSA Bożena Więch - Baranowska (spr.), Sędzia WSA Jolanta Zdanowicz, Protokolant Agnieszka Wasik, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2008r. sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. stwierdza, że zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

Uzasadnienie

Wojewoda [...] postanowieniem nr [...] wydanym dnia [...] kwietnia 2007r. na podstawie art. 159 § 1 i 2 w zw. z art. 156 § 1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego wstrzymał z urzędu wykonanie decyzji Starosty [...]

z dnia [...] listopada 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania J. S. pozwolenia na budowę – dokończenie budowy budynku mieszkalnego na działce nr [...] w M..

W uzasadnieniu organ podał, że wniosek o wszczęcie postępowania nadzorczego wnieśli M. i D. M.. W dniu 10 stycznia 2007r. organ wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty [...] z dnia [...] listopada 2004r.

Następnie po ustaleniu, że wnioskującym nie przysługuje przymiot strony niezbędny dla skutecznego prawnie żądania wszczęcia postępowania, organ decyzją nr [...] wydaną dnia [...] lutego 2007r. umorzył wszczęte postępowanie i w dniu 26 lutego 2007r. wszczął postępowanie nieważnościowe z urzędu.

Organ ustalił, że budowa budynku na działce nr [...] została rozpoczęta przed wydaniem przez Starostę [...] w dniu [...] listopada 2004r. decyzji

o pozwoleniu na budowę – dokończenie inwestycji.

Jak wynika z opinii technicznej z dnia 9 października 2004r. budynek został wykonany w stanie surowym otwartym.

W tej sytuacji zdaniem organu inwestor winien uzyskać pozwolenie na wznowienie robót budowlanych wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Organ uznał, więc, że zachodzi prawdopodobieństwo, iż decyzja Starosty [...] z dnia [...] listopada 2004r. o pozwoleniu na budowę jest dotknięta wadą wymienioną w art. 156 §1 pkt 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

Zażalenie na to postanowienie wniósł J. S. zarzucając organowi, naruszenie art. 107 § 3 kpa, oraz art. 48, 81 i 83 ustawy Prawo budowlane, oraz podnosząc, że przedmiotową sytuację reguluje art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego.

Po rozpatrzeniu zażalenia Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem znak [...] wydanym dnia [...] sierpnia 2007r. uchylił zaskarżone postanowienie.

W uzasadnieniu organ odwoławczy podał, że zostało zakończone postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, której dotyczy postanowienie.

Zakończenie w/w postępowania i odmowa stwierdzenia nieważności decyzji oznacza, że przestało wywoływać skutki prawne postanowienie wydane w toku postępowania niewaznościowego.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnieśli M. i D. M. zarzucając organowi naruszenie art. 7, 77, 80

i 107 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego.

W skardze podnieśli, że inwestycja objęta decyzją z dnia [...] listopada 2004r. nie jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, więc błędne są ustalenia organu, że brak jest podstaw do wstrzymania jej wykonania na podstawie art. 159 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego.

W związku z w/w skargą Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem wydanym dnia [...] października 2007r. na podstawie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi uchylił własne postanowienie z dnia [...] sierpnia 2007r. i utrzymał w mocy postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2007r.

W uzasadnieniu organ podał, że po ponownej analizie sprawy należy uznać, iż istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że decyzja Starosty [...] z dnia [...] listopada 2004r., wydana w sprawie pozwolenia na budowę zapadła w sprzeczności

z ustaleniami obowiązującego w dacie jej podejmowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego inwestycją.

Skargę na powyższe postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł J. S..

Wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia pełnomocnik skarżącego zarzucił organowi:

• naruszenie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 roku, Nr 153, poz. 1270) - w związku z art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w związku z art. 159 § 1 k.p.a. poprzez ich błędne zastosowanie w sytuacji braku skargi uprawnionego podmiotu, co uniemożliwia zastosowanie trybu samokontroli wydanego przez organ postanowienia;

• naruszenie zasady dwuinstancyjności - art. 15 k.p.a. oraz przepisów regulujących właściwość organów poprzez oparcie rozstrzygnięcia na odmiennych od podanych w uzasadnieniu decyzji organu I instancji okolicznościach faktycznych;

• rażące naruszenie art. 107 § 1 kpa poprzez niewskazanie podstawy prawnej rozstrzygnięcia;

• rażące naruszenie art. 73§1 kpa oraz art. 9, 10, 11 kpa poprzez uporczywe uniemożliwianie stronie zapoznania się z aktami sprawy.

W uzasadnieniu pełnomocnik skarżącego podniósł, iż w postępowaniu dotyczącym przedmiotowej decyzji Wojewoda [...] umorzył postępowanie nadzorcze wszęte na wniosek D. i M. M. (decyzja [...]

z dnia [...] lutego 2007r.) uzasadniając to brakiem przymiotu strony po stronie wnioskodawców.

W skardze podniesiono, że skoro organy uznały, że D. i M. M. nie mają przymiotu strony to organ nie mógł skorzystać z instytucji przewidzianej w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umożliwiającej samokontrolę wydanego rozstrzygnięcia, ale uwarunkowanej wniesieniem prawnie skutecznej skargi.

Nadto pełnomocnik skarżącego wskazał, że okoliczność, którą powołuje Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie było przedmiotem oceny organu I instancji, co narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania (art. 15 kpa).

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wnosząc o jej oddalenie podtrzymał argumenty zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej

i stosują środki określone w ustawie.

Oznacza to, że Sąd rozpoznając skargę ocenia, czy zaskarżona decyzja lub postanowienie nie narusza przepisów prawa materialnego bądź przepisów postępowania administracyjnego.

W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli Sądu jest postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wydane dnia [...] października 2007r. na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którym organ w ramach autokontroli uwzględnił skargę na postanowienie z dnia [...] sierpnia 2007r. uchylające postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] kwietnia 2007r. wstrzymujące wykonanie decyzji wydanej

w sprawie pozwolenia na budowę.

Zdaniem Sądu skarga jest zasadna bowiem zaskarżone postanowienie zostało wydane z naruszeniem art. 7, 77 kpa w zw. z art. 54 w/w ustawy

Zgodnie z treścią § 1 art. 54 ustawy skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działania lub bezczynność są przedmiotem skargi zgodnie zaś z § 3 tego artykułu organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Z treści powołanego przepisu wynika, że stanowi on samodzielne upoważnienie organu administracji publicznej do weryfikacji własnego rozstrzygnięcia, a warunkiem skorzystania z uprawnień do samokontroli jest uwzględnienie skargi w całości, a więc uznanie za uzasadnione zarówno zarzutów i wniosków skargi jak i wskazanej w niej podstawy prawnej, co znaczy, że podejmując rozstrzygnięcie w tym trybie organ jest związany treścią żądania skarżącego i nie ma możliwości wybiorczego uwzględnienia skargi (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2004r., sygn. akt III SA 1804/02).

Jeżeli organ nie podziela niektórych zarzutów kwestionuje przedstawione

w skardze podstawę lub ocenę prawną naruszeń to nie może wydać rozstrzygnięcia

w oparciu o przepis art. 54 § 3 ppsa.

Jednakże zgodnie z treścią art. 50 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 2004r. uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy kto ma w tym interes prawny, oraz prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

A więc osobą, która ma uprawnienie do skutecznego wniesienia skargi jest ten kto wykaże, że istnieje związek między strefą jego indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem lub czynnością czyli ten kto działa bezpośrednio we własnym imieniu i ma roszczenie o przyznanie uprawnienia lub zwolnienia z nałożonego obowiązku.

Przenosząc powyższe uwagi na grunt rozpoznawanej sprawy należy uznać i po wpłynięciu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie z dnia [...] sierpnia 2007r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego chcąc skorzystać

z inwestycji autokontroli przewidzianej w art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi miał obowiązek ustalić, czy wnosząc skargę M. i D. M. mają interes prawny w rozumieniu art. 50 w/w ustawy do skutecznego jej wniesienia, gdyż tylko w przypadku skutecznej prawnie skargi organ może skorzystać z uprawnienia określonego w art. 54 § 3 ustawy.

Organ nie wypełnił tego obowiązku, co jest istotne tym bardziej, że Wojewoda [...] na etapie wniosku małż. M. uznał, że nie mają oni interesu prawnego do wszczęcia postępowania nadzorczego.

Przy ponownym rozstrzyganiu sprawy organ winien uwzględnić powyższe uwagi i ustalenia.

Biorąc pod uwagę powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 c i art. 152 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) orzekł jak

w sentencji wyroku.Powered by SoftProdukt