drukuj    zapisz    Powrót do listy

6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele 6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym), Umorzenie postępowania, Rada Gminy, *Umorzono postępowanie, IV SA/Wr 230/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

IV SA/Wr 230/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-21 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2008-05-20
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Mirosława Rozbicka-Ostrowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6190 Służba Cywilna, pracownicy mianowani, nauczyciele
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
*Umorzono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wrocław, dnia 21 sierpnia 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy M. z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę M. w 2008 r. postanawia: umorzyć postępowanie sądowo - administracyjne.

Uzasadnienie

Wojewoda Dolnośląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na wyżej oznaczoną uchwałę Rady Gminy M., domagając się stwierdzenia nieważności następujących jej postanowień, a to: § 7, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 pkt 2 i 3, § 13 ust. 1, § 14 ust. 2 i 4, § 15 ust. 1 we fragmencie "za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć" i ust. 2 z uwagi na naruszenie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz art. 80 Kodeksu pracy.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2008 r. strona skarżąca cofnęła skargę z tym uzasadnieniem, że Rada Gminy M. we własnym zakresie usunęła wskazane w skardze naruszenia prawa, albowiem w dniu [...] r. podjęła uchwałę Nr [...] w sprawie zmiany uchwały Nr [...] z dnia [...] r. będącej przedmiotem skargi, którą w całości uwzględniono stanowisko Wojewody Dolnośląskiego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje :

Stosownie do art. 60 zdanie 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), skarżący może cofnąć skargę i cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże skuteczność czynności procesowej cofnięcia skargi uzależniona jest od wyniku badania sprawy przez Sąd w przedmiocie niedopuszczalności cofnięcia skargi, o czym stanowi dalej zdanie 3 art. 60 wskazanej wyżej ustawy procesowej. Z kolei niedopuszczalność wniosku o cofnięcie skargi stwierdzana jest w przypadku ustalenia, że przedmiotowy wniosek strony skarżącej zmierza do obejścia prawa lub spowodowałby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jak wynika z ujawnionych okoliczności sprawy postanowieniem § 1 ust. 1 uchwały Rady Gminy M. z dnia [...] r. Nr [...] utraciły moc następujące zapisy uchwały z dnia [...] r. Nr [...]: § 7, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 pkt 2 i 3, § 13 ust. 1, § 14 ust. 2 i 4, § 15 ust. 1 we fragmencie "za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć" i ust. 2. A zatem, pozostaje poza sporem fakt, że zakwestionowane przez organ nadzoru postanowienia zaskarżonej uchwały zostały wyeliminowane z obrotu prawnego przez organ uchwałodawczy w drodze wydania kolejnej uchwały uchylającej w przedmiotowej uchwale sporne zapisy. Wobec tego, w świetle materiału aktowego badanej sprawy oświadczenie organu nadzoru w przedmiocie cofnięcia skargi, nie nasuwa - z tego punktu widzenia - żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń. W związku z powyższym uznać należało, że cofnięcie skargi jest dopuszczalne. W myśl art. 161 § 1 pkt 1 powołanej na wstępie ustawy Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. W konsekwencji, na podstawie przytoczonego przepisu postępowanie wszczęte wniesieniem skargi, podlegało umorzeniu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt