drukuj    zapisz    Powrót do listy

6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty, Umorzenie postępowania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA, I SA/Rz 393/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-12-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Rz 393/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie

Data orzeczenia
2005-12-15 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2005-09-09
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Sędziowie
Maria Piórkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne
Umorzenie postępowania
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 161 § 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

I SA/Rz 393/05 POSTANOWIENIE Dnia 15 grudnia 2005 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący S NSA Maria Piórkowska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2005 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] czerwca 2005 roku Nr [...] w przedmiocie podatku rolnego - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe

Uzasadnienie

I SA/Rz 393/05

Uzasadnienie

Pismami z dnia 29 listopada 2005 roku i z dnia 8 grudnia 2005 roku A.W. cofnął skargę na wyżej opisaną decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., strona skarżąca może cofnąć skargę, a cofniecie to wiąże sąd. Jednakże Sąd jest zobligowany do uznania cofnięcia skargi za niedopuszczalne w razie stwierdzenia, że zmierza ono do obejścia prawa albo też spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie zachodzą przesłanki wyłączające związanie oświadczeniem strony skarżącej o cofnięciu skargi.

Z tych względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt