drukuj    zapisz    Powrót do listy

6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej, Odmówiono przyznania prawa pomocy, I SA/Gl 1473/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-02-04, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 1473/06 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-02-04  
Data wpływu
2006-10-23
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Małgorzata Wolf-Mendecka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 245 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Mendecka (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych p o s t a n a w i a odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 3 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Gliwicach oddalił wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych

i jednocześnie ustanowił dla skarżącej doradcę podatkowego z urzędu.

W piśmie z dnia 15 września 2007 r. (data nadania), które następnie zostało uzupełnione pismem z dnia 4 października 2007 r. (data nadania), skarżąca ponownie zwróciła się o zwolnienie od kosztów sądowych

Odpowiadając w terminie na wezwanie referendarza sądowego do złożenia wniosku na urzędowym formularzu, strona złożyła druk urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, wskazując, że wnosi o zwolnienie od kosztów sądowych. W treści uzasadnienia skarżąca przedstawiła przede wszystkim swój stan zdrowia, oświadczając, że ponosi wydatki związane z zakupem lekarstw. Ponadto wskazała, że ponosi koszty utrzymania mieszkania w kwocie [...] zł miesięcznie oraz że miesięczny jej dochód wynosi [...] zł netto (w poprzednim formularzu druku

o przyznanie prawa pomocy skarżąca wskazała dochód miesięczny w kwocie [...] zł brutto). Na kwotę tę składa się emerytura w wysokości [...] zł netto oraz alimenty

w wysokości [...] zł. Skarżąca nie posiada jakichkolwiek zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 3000 euro. Ponadto strona uzupełniła swój wniosek pismem z dnia 11 grudnia 2007 r. (data nadania 12 grudnia 2007 r.), w którym kolejny raz wskazuje na swój zły stan zdrowia.

Z analizy wcześniej nadesłanych dokumentów wynika, że skarżąca opłaca czynsz za mieszkanie ([...] zł), energię elektryczną ([...] zł), wodę ([...] zł), gaz ([...] zł), składkę na PZU ([...] zł), telefon ([...] zł), a także ponosi koszty związane z zakupem lekarstw. Z deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2006 wynika, że jej roczny dochód stanowił kwotę [...] zł brutto, w tym [...] zł z tytułu innych źródeł.

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2007 r. referendarz sądowy oddalił wniosek o zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych.

Odpis tego postanowienia został doręczony pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 grudnia 2007 r.

W dniu 28 grudnia 2007 r. (data nadania) pełnomocnik skarżącej wniósł sprzeciw od powyższego postanowienia referendarza. W uzasadnieniu sprzeciwu pełnomocnik skarżącej wskazał na trudną sytuację materialną skarżącej.

Skarżąca uiściła wpis od skargi w kwocie [...] zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej ppsa) w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, zarządzenie lub postanowienie, przeciwko któremu został on wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd na posiedzeniu niejawnym.

W dalszej kolejności wskazać trzeba, że zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ppsa prawo pomocy w zakresie częściowym, czyli stosownie do art. 245 § 3 ppsa obejmującym tylko zwolnienie od kosztów sądowych lub tylko ustanowienie pełnomocnika, może być przyznane osobie fizycznej, gdy wykaże ona, że nie jest

w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Podkreślić w tym miejscu należy, że z regulacji prawnych dotyczących kosztów sądowych wynika, że zasadą jest, iż strony ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. Ewentualne przyznanie prawa pomocy stronie w tym zakresie należy traktować jako odstępstwo od przywołanej zasady, powodujące uszczuplenie dochodów państwa. W świetle powyższego zwolnienie od kosztów sądowych stanowi wyjątek od zasady ich uiszczania, mający zastosowanie jedynie w sytuacjach, gdy jest to konieczne dla zapewnienia stronie skarżącej prawa do sądu. Z tego powodu wspomniana strona musi nie tylko uprawdopodobnić, ale

i wykazać, czyli udowodnić zaistnienie okoliczności uzasadniających wniosek

o zwolnienie od obowiązku uiszczania wpisu. Przytoczone więc przez stronę okoliczności we wniosku, jak i przedstawione dokumenty, powinny spowodować osiągnięcie stanu pewności co do tego, iż nie ma on dostatecznych środków na pokrycie pełnych kosztów postępowania. Udzielenie prawa pomocy, będącego formą dofinansowania strony z budżetu państwa, powinno bowiem mieć miejsce jedynie w tych sytuacjach, w których zdobycie środków finansowych na udział w postępowaniu sądowym jest obiektywnie niemożliwe.

Przystępując do rozpoznania wniosku złożonego w niniejszym postępowaniu, w pierwszej kolejności trzeba odnotować, że w jego toku wydano już postanowienie w przedmiocie prawa pomocy tj. w dniu 3 września 2007 r. tutejszy Sąd oddalił wniosek skarżącej o zwolnienie jej od kosztów sądowych i jednocześnie ustanowił doradcę podatkowego. Podkreślić w tym miejscu należy, że postanowienie to do chwili obecnej zachowało swą prawną moc. Obecnie więc rozstrzygnięcie w sprawie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w istocie sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy w okresie, jaki upłynął od wydania wspomnianego postanowienia, sytuacja wnioskodawczyni pogorszyła się na tyle, by odstąpić od oceny powziętej

w tamtym orzeczeniu. Nie można przy tym tracić z pola widzenia art. 164 ppsa, zgodnie z którym postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże od chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem, a stosownie do art. 165 ppsa postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. Odstąpienie od oceny wyrażonej we wcześniejszym postanowieniu może zatem wchodzić w grę jedynie wtedy, gdy okoliczności stanowiące przesłankę danego rozstrzygnięcia uległy zmianie. Nie budzi wątpliwości, że w przypadku, gdy tym postanowieniem jest postanowienie odmawiające przyznania prawa pomocy, chodzi o zmianę w postaci pogorszenia się najogólniej rozumianej sytuacji materialnej wnioskodawcy.

Tymczasem - w ocenie Sądu - w omawianej sprawie okoliczności te nie uległy zmianie. Przede wszystkim należy odnotować, że zarówno dochody skarżącej, jak

i wydatki nie uległy większej zmianie. Zgodnie zatem z oświadczeniem zawartym

w pierwszym druku formularza dochód skarżącej wynosił [...] zł brutto, a w ostatnim druku jest to kwota w wysokości [...] zł netto. Nie ulega więc wątpliwości, że skarżąca posiada stałe źródło utrzymania, które przewyższa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia

11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r. (Dz. U. 2007 Nr 171, poz. 1209), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r. Powtórzyć zatem należy argumentację zawartą w postanowieniu z dnia

3 września 2007 r., że zgodnie z orzecznictwem strona będąca osobą fizyczną powinna partycypować w kosztach postępowania, jeżeli ma jakiekolwiek środki majątkowe, w szczególności posiada stały miesięczny dochód przewyższający ustalone minimalne wynagrodzenie za pracę (post. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 grudnia 2002 r., sygn. akt OZ 862/04, niepubl.). Ponadto oceniając zasadność wniosku trzeba mieć na uwadze z jednej strony wysokość obciążeń finansowych w danym postępowaniu (na obecnym etapie będzie to wpis od skargi kasacyjnej w kwocie [...] zł oraz opłata kancelaryjna za sporządzenie uzasadnienia wyroku w kwocie [...] zł), a z drugiej szeroko rozumiane możliwości finansowe skarżącej. W tym kontekście przyjdzie odnotować, że skarżąca znajduje się w sytuacji, która pozwala jej na pokrycie tych kosztów.

W świetle powyższych uwag należy podkreślić, że okoliczności przedstawione w kolejnym wniosku nie uzasadniają przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Zdaniem Sądu, nie uległy one również takiej zmianie, która umożliwiłaby zmianę postanowienia z dnia

3 września 2007 r. Tym samym strona skarżąca nie wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W świetle powyższego Sąd na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ppsa orzekł jak

w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt