drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Podatkowe postępowanie, Dyrektor Izby Skarbowej, Odrzucono zażalenie, I SA/Gl 1843/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-14, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Gl 1843/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach

Data orzeczenia
2008-05-14  
Data wpływu
2005-11-17
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Sędziowie
Anna Wiciak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Podatkowe postępowanie
Sygn. powiązane
II FZ 377/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-20
II FZ 404/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-09
I FZ 296/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-19
I FZ 628/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-19
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 219 par. 2, art. 220 par. 3.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Wiciak po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie kompensacji wzajemnych zobowiązań w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie z dnia 11 kwietnia 2007 r. o odrzuceniu zażalenia na postanowienie z dnia 19 marca 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił – jako spóźnione - zażalenie strony skarżącej na postanowienie z dnia 19 marca 2007 r. o odmowie przyznania prawa pomocy.

W piśmie z dnia 26 kwietnia 2007 r. skarżąca spółka wniosła zażalenie na postanowienie z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 21 czerwca 2007 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od powyższego zażalenia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W odpowiedzi na wezwanie, spółka wniosła o przyznanie jej prawa pomocy. Wniosek ten nie został uwzględniony przez referendarza sądowego (postanowienie z dnia 28 sierpnia 2007 r.) jak również – w wyniku sprzeciwu skarżącej – przez Sąd (postanowienie z dnia 11 października 2007 r.). Prawidłowość tendencji orzeczniczej tut. Sądu w przedmiocie odmowy przyznania spółce prawa pomocy potwierdził następnie Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 19 lutego 2008r., wydanym na skutek zażalenia spółki na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 października 2007 r.

Wobec powyższego, na podstawie zarządzenia Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 marca 2008 r. ponownie wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 11 kwietnia 2007 r., w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia zażalenia, ze wskazaniem, że od wezwania środek zaskarżenia nie przysługuje. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 31 marca 2008 r.

W piśmie z dnia 7 kwietnia 2008 r. strona podniosła, iż w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą posiada nadpłatę w podatku od towarów i usług w wysokości [...] zł, o zwrot której wystąpiła do urzędu skarbowego. Termin zwrotu tej kwoty – według strony skarżącej – upłynął dnia 29 stycznia 2004 r. Strona podała, że naczelnik urzędu skarbowego, pomimo prawomocnej decyzji, nie realizuje wskazanej dyspozycji. W związku z powyższym, nie mogąc zgromadzić żądanej kwoty (dotyczącej wpisu od zażalenia – dopisek Sądu) spółka wystąpiła z wnioskiem do organu podatkowego o przeksięgowanie przedmiotowej kwoty na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

W załączeniu strona skarżąca nadesłała własne pismo z dnia 7 kwietnia 2008 r. adresowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z., stanowiące wniosek o "skompensowanie wzajemnych zobowiązań". W piśmie tym spółka wniosła o potrącenie z należnej jej sumy kwoty [...] zł (kwota wpisów od zażaleń należnych w siedmiu sprawach toczących się przed tut. Sądem) i przeksięgowanie tejże kwoty z konta urzędu skarbowego na konto Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Wymagany wpis od zażalenia nie został uiszczony.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: ppsa, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Na mocy art. 219 § 2 ppsa, opłatę sądową uiszcza się gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Uiszczenie opłaty sądowej nie może nastąpić w innej formie niż przewidziana w tym przepisie (postanowienie NSA z dnia 7 kwietnia 2004 r., sygn. akt FZ 28/04, publ. ONSAiWSA 2004/1/4).

Pomimo wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia, na rachunek bankowy Sądu ani w kasie Sądu nie została wpłacona wymagana kwota.

Z wyżej wymienionych względów, w oparciu o przywołane przepisy i przy zastosowaniu art. 16 § 2 ppsa orzeczono zatem jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt