drukuj    zapisz    Powrót do listy

6119 Inne o symbolu podstawowym 611, Odrzucenie skargi, Dyrektor Izby Skarbowej, *Odrzucono skargę, I SA/Wr 1115/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wr 1115/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2004-10-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2004-07-21
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Lidia Błystak /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi
Skarżony organ
Dyrektor Izby Skarbowej
Treść wyniku
*Odrzucono skargę
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 220 par. 3
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA – Lidia Błystak po rozpoznaniu w dniu 18 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

W rozpoznawanej sprawie w dniu [...]r. doręczono K. W. wezwanie do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków skargi pod rygorem jej odrzucenia, poprzez uiszczenie wpisu sądowego. Wskazany termin upływał w dniu [...]. Skarżący dotychczas nie uzupełnił braków skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 z późn. zm.), od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis.

Na podstawie art. 220 § 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, oraz której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie, podlega odrzuceniu przez sąd. Skarżący dotychczas zarówno nie uiścił należnego wpisu sądowego, chociaż z akt sprawy wynika, iż wezwanie skutecznie mu doręczono w dniu [...] r.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.Powered by SoftProdukt