drukuj    zapisz    Powrót do listy

6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym), Inne, Rada Gminy, Odrzucono zażalenie, I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 570/08 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2008-08-12  
Data wpływu
2008-04-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Monika Nowicka /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne
Inne
Sygn. powiązane
I OZ 519/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-16
I OZ 14/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23
I OZ 15/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-23
I OZ 763/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07
I OZ 330/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-15
Skarżony organ
Rada Gminy
Treść wyniku
Odrzucono zażalenie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178 w zw z art. 197 par. 2
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Monika Nowicka po rozpoznaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 570/08 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W. W. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 570/08 w sprawie ze skargi W. W. na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań postanawia: odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 570/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę kasacyjną W. W. wniesioną od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wa 570/08 w sprawie ze skargi W. W. na uchwałę Rady Gminy [...] z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań.

Postanowienie z dnia 24 czerwca 2008 r. wraz z uzasadnieniem i pouczeniem między innymi o konieczności sporządzenia zażalenia przez adwokata lub radcę prawnego zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 27 czerwca 2008 r.

Od wskazanego wyżej postanowienia W. W. wniósł do Sądu sporządzone przez siebie osobiście zażalenie.

Stosownie do treści art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Zgodnie zaś z art. 197 § 2 do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej. Ponadto art. 178 powołanej ustawy stanowi, że wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Mając na uwadze fakt, iż zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 24 czerwca 2008 r. W. W. sporządził osobiście, przez co nie zachował wymogu jego sporządzenia przez profesjonalnego pełnomocnika, uznając zażalenie za niedopuszczalne, na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.Powered by SoftProdukt