drukuj    zapisz    Powrót do listy

6050 Obowiązek meldunkowy, Koszty sądowe, Wojewoda, Zasądzono zwrot wpisu sądowego, III SA/Wr 487/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-01, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

III SA/Wr 487/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu

Data orzeczenia
2008-08-01  
Data wpływu
2007-09-14
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Sędziowie
Anna Moskała /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne
Koszty sądowe
Sygn. powiązane
II OZ 421/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-09
Skarżony organ
Wojewoda
Treść wyniku
Zasądzono zwrot wpisu sądowego
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 232 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Moskała, , , po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T D na decyzję W D z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania z miejsca pobytu stałego postanawia na podstawie art. 232 paragraf 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwrócić T D opłatę sądową w kwocie [...] zł (słownie: ...złotych)

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. skarżący –T D –wniósł skargę na decyzję opisaną w osnowie niniejszego postanowienia, a następnie w dniu [...] r. uiścił tytułem wpisu od skargi kwotę ... zł (słownie: ... zł).

Postanowieniem z dnia [...] r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podnosząc, że siedmiodniowy termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego od skargi upłynął bezskutecznie w dniu [...] r. odrzucił skargę na podstawie art. 220 § 1 zd. 1 i § 3 p.p.s.a.

Stosownie zaś do 232 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd z urzędu zwraca stronie cały wpis uiszczony od pisma odrzuconego lub cofniętego, jeżeli odrzucenie lub cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi - organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, a także odpisu środka odwoławczego albo skargi o wznowienie postępowania innym stronom.

Mając powyższe na uwadze, Sąd stosownie do powołanego powyżej art. 232 p.p.s.a., postanowił z urzędu zwrócić na rzecz T D uiszczoną tytułem wpisu sądowego opłatę sądową w kwocie ... zł (słownie: ... zł).Powered by SoftProdukt