drukuj    zapisz    Powrót do listy

6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Cudzoziemcy, Inne, Zawieszono postępowanie, V SA/Wa 858/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-03, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

V SA/Wa 858/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-10-03  
Data wpływu
2007-02-06
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Izabella Janson /przewodniczący/
Beata Krajewska /sprawozdawca/
Małgorzata Rysz
Symbol z opisem
6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hasła tematyczne
Cudzoziemcy
Skarżony organ
Inne
Treść wyniku
Zawieszono postępowanie
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 125 par. 1 pkt 1
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Izabella Janson, Sędzia WSA - Beata Krajewska (spr.), Sędzia WSA - Małgorzata Rysz, Protokolant - Joanna Pietraś-Skobel, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 października 2007 r. sprawy ze skargi A. M. reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego [...] Y. M. na decyzję Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców z dnia [...] listopada 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony Sąd postanowił: zawiesić postępowanie w sprawie na podstawie przepisu art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Uzasadnienie

Sprawa małoletniego A. M. pozostaje w związku faktycznym i prawnym ze sprawą [...] skarżącego Y. M., która po uchyleniu przez WSA wyrokiem z dnia 10 maja 2005 r., decyzji organu II instancji, została w dniu [...] września 2007 r. skierowana do ponownego rozpoznania przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Wobec powyższego, uznając, iż rozstrzygnięcie w sprawie zależy od wyniku postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w przedmiocie zezwolenia Y. M. na zamieszkanie na czas oznaczony, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, z mocy art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. zawiesił postępowanie.Powered by SoftProdukt