drukuj    zapisz    Powrót do listy

6169 Inne o symbolu podstawowym  616, , Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Odrzucono skargę, II SA/Ol 665/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-10-18, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

II SA/Ol 665/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie

Data orzeczenia
2006-10-18 orzeczenie prawomocne
Data wpływu
2006-09-08
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Sędziowie
A. Irena Szczepkowska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Skarżony organ
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Treść wyniku
Odrzucono skargę
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie: Przewodniczący Asesor WSA Irena Szczepkowska po rozpoznaniu w dniu 18 października 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. K. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR z dnia "[...]" Nr "[...]" w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

D. K. wniosła do tut. Sądu skargę na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR nr "[...]" z dnia "[...]" w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

Na mocy zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 8 sierpnia 2006 r. skarżąca została wezwana do uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 195 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia został doręczony stronie skarżącej drogą pocztową– dnia 15 września 2006 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zważył, co następuje.

Przepis art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) stanowi, iż od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis.

Stosownie do treści § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193), skarga

w niniejszej sprawie podlega wpisowi stosunkowemu w wysokości 195 zł.

Z mocy art. 220 § 3 przywołanej ustawy Sąd odrzuca skargę, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy z dnia 30 sierpnia 200 r. Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych.

Z akt sądowych niniejszej sprawy wynika, że pomimo prawidłowego doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, skarżąca nie uiściła wpisu

w wyznaczonym terminie 7 dni, a tym samym nie uzupełniła braku formalnego skargi.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 wskazanej ustawy, Sąd skargę odrzucił.Powered by SoftProdukt