drukuj    zapisz    Powrót do listy

6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich, Odrzucenie skargi kasacyjnej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Odrzucono skargę kasacyjną, I SA/Wa 252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-11-15, Centralna Baza Orzeczeń Naczelnego (NSA) i Wojewódzkich (WSA) Sądów Administracyjnych, Orzecznictwo NSA i WSA

I SA/Wa 252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie

Data orzeczenia
2007-11-15  
Data wpływu
2007-02-13
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Sędziowie
Ewa Dzbeńska /przewodniczący sprawozdawca/
Symbol z opisem
6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich
Hasła tematyczne
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Sygn. powiązane
I OSK 1143/08 - Postanowienie NSA z 2011-12-21
I OSK 2420/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-18
I OSK 1779/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-21
I OZ 727/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-25
Skarżony organ
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Treść wyniku
Odrzucono skargę kasacyjną
Powołane przepisy
Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270 art. 178
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Ewa Dzbeńska po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej K. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie ze skargi J. S. i J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia postanawia: odrzucić skargę kasacyjną K. S.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 10 sierpnia 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. S. i J. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2006 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia.

W dniu 9 października 2007 r. od powyższego wyroku skargę kasacyjną wniosła adwokat J. T. – K. - pełnomocnik K. S., załączając pełnomocnictwo uprawniające jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej. W związku z powyższym pismem z dnia 15 października 2007 r., doręczonym 23 października 2007 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-333), wezwano K. S. do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej, poprzez nadesłanie 99 odpisów skargi, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Żądane egzemplarze zostały przedłożone Sądowi w dniu 31 października 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Jak wynika z akt sprawy wezwanie do uzupełnienia barków formalnych skargi kasacyjnej, odebrane zostało przez stronę w dniu 23 października 2007 r., czyli termin do jego wykonania upłynął w dniu 30 października 2007 r. Żądane odpisy skargi kasacyjnej nadesłano natomiast w dniu 31 października 2007 r., a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.Powered by SoftProdukt